ความเห็น 3010533

การศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24
IP: xxx.164.191.25
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความคิดว่า การที่ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยดีและเป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติได้ก็ต่อเมื่อเราคนไทยช่วยกันอุนรักษ์เเละดูเเลรักษาการท่องเที่ยวให้ดีเป็นเจ้าบ้านที่ต้อนรับที่ดีไม่ช่วยกันทำลายการท่องเที่ยวไทยเราถ้าการท่องเที่ยวดีเศรษฐกิจไทยก็จะดีขึ้น