การศึกษาเรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ผู้จัดทำ นางสาวฐิดารัตน์ จิตร์ประเสริฐ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาที่มาและความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 2) เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

การศึกษาค้นคว้า เรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ มีวิธีการศึกษาค้นคว้าดังนี้ คือความเป็นมาของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ศึกษาจากเอกสาร ตำรา บทความ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีต่อปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ศึกษาจาการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คนโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่าการค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชีวิตของผู้คนและสังคมในหลายระดับ เกิดขึ้นและมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่วภูมิภาคของโลก มีผู้คนนับแสนนับล้านคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ต้องถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมากมาย สูญเสียและได้รับความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ โอกาสและอนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบข้าง ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไม่สามารถประเมินมูลค่าได้เป็นตัวเงิน และความคิดเห็นของนักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จากการสัมภาษณ์ พบว่า การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในระดับสากล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X =4.91)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (0)