แผนก การบินทหาร_กรมการบินทหาร_กองบินพลเร่ือน_ กองการบินพาณิขย์_กรมการบินพาณิชย์_กรมการขนส่งทางอากาศ_กรมการบินพลเรือน_สำนักงานการบินพลเรือน_กรมท่าอากาศยาน

วันเกิดกรม 27 พฤศจิกายน 2506 อายุกรม นับ พศ 2477(กรมการขนส่ง ทบวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเศรษฐการ)

แผนก การบินทหาร_กรมการบินทหาร_กองบินพลเร่ือน_ กองการบินพาณิขย์_กรมการบินพาณิชย์_กรมการขนส่งทางอากาศ_กรมการบินพลเรือน_สำนักงานการบินพลเรือน_กรมท่าอากาศยาน

ประวัติ

แผนกการบินทหาร สนามราชกรีฑาสโมสร (สนามบิน+โรงเก็บอากาศยาน)กองทัพอากาศ

(27 มีนาคม 2457 ยกฐานะจาก "แผนกการบิน" เป็น "กองการบินทหารบก" ถือเอาวันนี้เป็น วันที่ระลึกกองทัพอากาศ)
กรมการบินทหาร สนามบินดอนเมือง(กิจการทหาร)

29 มีนาคม 2461 ยกฐานะเป็น "กรมอากาศยานทหารบก"

1 ธันวาคม 2464 เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมอากาศยาน" ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

กองบินพลเรือน พ.ศ. 2468 กรมบัญชาการ กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

กองการบินพาณิชย์ พ.ศ. 2476 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐการ

กองการบินพาณิชย์ พ.ศ. 2477 กรมการขนส่ง ทบวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเศรษฐการ

(12 เมษายน 2478 ยกฐานะเป็น "กรมทหารอากาศ")

(9 เมษายน 2480 สถาปนาเป็น "กองทัพอากาศ" ถือเอาวันนี้เป็น วันกองทัพอากาศ (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อ 26 มีนาคม 2541)

(เปิดใช้ท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) พ.ศ. 2499 กองทัพอากาศ)

กรมการบินพาณิชย์ (บพ.) 27 พฤศจิกายน 2506 กระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางอากาศ (ขอ.) พ.ศ. 2545 กระทรวงคมนาคม

กรมการบินพลเรือน (บพ.) พ.ศ. 2552 กระทรวงคมนาคม

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 กระทรวงคมนาคม (แยกส่วนกำกับดูแล สกข. สสพ. สมบ. สมส.)

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) พรก. จัดตั้ง 1 ต.ค. 2558

รับสมัครรอบแรก 1 ม.ค.2559 รอบ 2 มี.ค. 2559 เริ่มทำงาน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์กรอิสระ

โดยเปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะทำงานที่ กพท.จาก ทย. สมัครเข้ารับการสอบข้อเขียนด้านจิตวิทยา และการสัมภาษณ์

เป็นพนักงานองค์กร มี ผอ. รอง ผอ. ผจก.ฝ่ายต่างๆ 14 ฝ่าย หน.กองต่างๆภายในฝ่าย

และ พนักงานองค์กร ภายในกอง กำหนดนโยบายโดยคณะทำงาน(บอร์ด)จากการสรรหา และ ปกค.เป็นประธานBoard

บริหารโดยผู้อำนวยการ กพท.จากการสมัครเข้ารับการคัดเลือก บอร์ด กพท.เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์

................อนึ่่งการบินในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทขึ้นในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนักบินชาวเบลเยี่ยมคือ นายวัลเดน เบอร์น (Vanden Born) ได้นำเครื่องบินแบบออร์วิลล์ ไรท์ (Orwille Wright) มาสาธิตการบินถวายให้ทอดพระเนตร และให้ประชาชนในกรุงเทพฯ ชม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454 ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน นับเป็นเครื่องบินลำแรกที่บินเข้ามาในราชอาณาจักร โดย นายพลตรีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอัครโยธิน (พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน) ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และจเรทหารช่างแห่งกองทัพบก ได้ทรงเป็นผู้โดยสารที่ขึ้นบินทดลองชุดแรก เมื่อเสร็จการแสดงแล้วได้ทรงซื้อเครืองบินนั้นไว้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษา และในปี พ.ศ. 2454 นั้นเอง กระทรวงกลาโหม ได้ส่งนายทหารไทย 3 นาย ไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454

เมื่อนายทหารทั้ง 3 นาย จบการศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงให้จัดซื้อเครื่องบินบรรทุกเรือกลับมาประเทศไทย จำนวน 8 ลำ หลังจากนั้นได้มีการก่อตั้งแผนกการบินทหารโดยใช้สนามราชกรีฑาสโมสรเป็นสนามบิน และสร้างโรงเก็บเครื่องบินขึ้นในบริเวณนั้น และในปี พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการก่อสร้างสนามบินดอนเมืองแล้วเสร็จ เพื่อเป็นสนามบินที่ใช้ในกิจการทหาร และได้เลื่อนฐานะแผนกการบินทหารยกขึ้นเป็นกรม และได้เคลื่อนย้ายจากสนามราชกรีฑาสโมสรไปสู่ที่ตั้งใหม่ที่ดอนเมืองจนถึงปี พ.ศ. 2491 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้เข้ามาอยู่ในการควบคุมดูแลของกรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ (และในปี พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานกรุงเทพ แต่ยังคงสังกัดกองทัพอากาศอยู่) ท่าอากาศยานดอนเมืองให้เป็นสนามบินหลักของประเทศ และได้รับการพัฒนาสร้างเสริมต่อเติมมาจนกระทั่งปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. 2462 ได้มีการทดลองทำการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่าง กรุงเทพฯ กับจันทบุรีด้วยเครื่องบินเบรเกต์ (Breguet XIV) ซึ่งเป็นเครื่องบินทหารที่ได้ดัดแปลงมาใช้งานขนส่งทางอากาศ การทดลองทำการบินได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ต่อมาจึงได้มีการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางนี้ด้วย จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2463 กรมอากาศยานทหารบกได้เปิดการบินรับส่งไปรษณีย์ระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดอุบลราชธานีขึ้น เส้นทางบินได้ขยายออกไปยังจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย มีเส้นทางบินอีกสายหนึ่งไปยังจังหวัดพิษณุโลก และเพชรบูรณ์ แม้จะมีการขนส่งผู้โดยสารบ้าง แต่บริการหลักก็ยังคงเป็นไปรษณีย์และเป็นการขนส่งไปยังจังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟเชื่อมถึง

ในปี พ.ศ. 2468 ประเทศไทยได้จัดตั้งกองบินพลเรือน กรมบัญชาการกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม และจากนั้นการบินพลเรือนของประเทศได้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมาโดยตลอด

เมื่อกิจการขนส่งทางอากาศ ได้เจริญรุดหน้าขยายตัวขยายเส้นทางออกไป และมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น ฉะนั้น ในปีพ.ศ. 2476 ได้มีการเปลี่ยนจากกองบินพลเรือนเป็นกองการบินพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเศรษฐการ ถัดมาในปีพ.ศ. 2477 ย้ายไปสังกัดกรมการขนส่ง ทบวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเศรษฐการ [3] จนกระทั่งปี พ.ศ. 2484 กรมการขนส่ง โอนกลับมาขึ้นกับกระทรวงคมนาคม ต่อมา พ.ศ. 2485 ได้มีการแบ่งแยกกองให้ชัดเจนเป็น กองขนส่งทางอากาศ กรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม

ต่อมาปี พ.ศ. 2491 ได้มีการแยกการบินพลเรือน ออกจากการบินทหาร และโอนกิจการให้กระทรวงคมนาคม และปี พ.ศ. 2497 ได้ยกฐานะเป็น สำนักงานการบินพลเรือน แต่ยังสังกัดกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคมอยู่ จนกระทั่ง พ.ศ. 2506 ได้ยกฐานะเป็น กรมการบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2506 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมการขนส่งทางอากาศ" เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545

และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "กรมการบินพลเรือน" มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552[4]

ฝ่ายบินทดสอบ กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ประเทศไทย

ได้ปฏิบัติการบินทดสอบเครื่องช่วยการเดินอากาศไทยและบริการบินทดสอบให้ในหลายๆประเทศเพื่อนบ้าน

2457 "แผนกการบิน"

2457"กองการบินทหารบก"

2461 "กรมอากาศยานทหารบก"

2464 "กรมอากาศยาน" กระทรวงกลาโหม
2468 กองบินพลเรือน กรมบัญชาการกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม
2476 กองการบินพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเศรษฐการ
2477 กองการบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทบวงพาณิชย์และคมนาคม กระทรวงเศรษฐการ


(2478 "กรมทหารอากาศ")
(2480 "กองทัพอากาศ")

(เปิดใช้ท่าอากาศยานกรุงเทพ(ดอนเมือง) พ.ศ. 2499 กองทัพอากาศ)

2506 “กรมการบินพาณิชย์” (บพ.)

2545 “กรมการขนส่งทางอากาศ”(ขอ.)

2552 “กรมการบินพลเรือน” (บพ.)

2558 “กรมท่าอากาศยาน” (ทย.)

2558 “สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” (กพท.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM Knowleage Managementความเห็น (0)