การศึกษาเรื่อง ปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย


ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่อง ปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย

ผู้จัดทำ นางสาวแพรวพลอย เกาะมุก

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง ปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการที่คนในประเทศขาดความสามัคคีกัน 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย

การศึกษาปัญหาเรื่องความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย มีวิธีการศึกษาคือ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย และ ผลกระทบจากการที่คนในประเทศขาดความสามัคคีกัน ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็น ปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียงและนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า 1. สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย คือ การที่แต่ละคนมีความคิดเห็นในทางการเมืองที่ต่างกัน2. ผลกระทบจากการที่คนในประเทศขาดความสามัคคีกัน คือ ทำให้บ้านเมืองมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี เศรษฐกิจตกต่ำ บ้านเมืองเกิดความแตกแยก ไม่มีความสงบสุข 3.ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เกี่ยวกับปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อปัญหาความรักความสามัคคีของคนในสังคมไทย คือเห็นว่าคนไทยขาดความรักความสามัคคีโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X = 4.48 )

หมายเลขบันทึก: 586197เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 12:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 17:09 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
นางสาวสุพัตรา พึ่งไทย ม4/1 เลขที่ 27

ดิฉันคิดว่า ข้อมูลเรื่องความรักความสามัคคีนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรา และเป็นประโยขน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นอย่างมาก ส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข คือการสอบสัมภาษณ์ของบุคคลควรที่จะหลากหลาย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท