"เด็กดีมีที่เรียนคืนถิ่นทำดี" แนะแนว | ร.ร.โพนทองวิทยายน จ..ร้อยเอ็ด


เด็กดีมีที่เรียนคืนถิ่นทำดี

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ "เด็กดีมีที่เรียนคืนถิ่นทำดี" ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด


แนวคิดการทำงานของกลุ่มเด็กดีมีที่เรียน มมส ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแนะแนวการศึกษา สำหรับน้อง ม.5 ร.ร.โพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด ที่ผ่านมานั้น คณะบุคคลากรและนิสิตในโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีทีเรียน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างและส่งเสริมนักเรียนผู้มีจิตอาสา ทำประโยขน์ให้แก่โรงเรียนว่า การที่เราจะให้นักเรียนผู้นั้นมีหนทางชีวิตที่ดี ตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั้น จำเป็นต้องให้เขาเหล่านั้นได้รู้ถึงการเตรียมตัวความพร้อมสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะพิเศษต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะของตนเองให้ทันกับโลกปัจจุบัน (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ด้วยเหตุนี้คณะของพวกเราจึงอยากให้น้อง ม.5 ได้เตรียมตัวความพร้อมเมื่อขึ้น ม.6 แล้วนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนต่อในสายที่เหมาะกับตนเอง เข้าสู่มหาวิทยาลัยจะเรียนจบในเวลาที่กำหนด ไม่มีปัญหาและไม่ย้ายไปเรียนอันอื่น


นอกจากนี้กลุ่มของพวกเราก็คิดว่าจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายบุคคลากรทางการศึกษาและประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียนผู้สนใจเรียนในต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อจะได้มีส่วนในการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ให้เป็นต้นแบบของนิสิตในมหาวิทยาลัย ในเรื่องของการเรียน มีการแนะนำเทคนิควิธีการ เพื่อจะช่วยกันติวเตอร์เนื้อหาการเรียน รวมถึงการทำความดีต่อมหาวิทยาลัย

กิจกรรมแนะแนวการเรียนต่อถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ ดังจะได้รายงานผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ ครู 5 คน นักเรียน 100 คน โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด

อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย 3 คน นิสิต 10 คน

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

07.00 – 08.30 น. เดินทางจากวสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึง โรงเรียนโพนทองวิทยายน จ.ร้อยเอ็ด

09.00 น. พร้อมกันที่ห้องประชุม และเตรียมความพร้อม

09.30 – 09.45 น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายนกล่าวต้อนรับบุคลากรและแกนนำนิสิต

โครงการเด็กดีมีที่เรียน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09.45 – 10.15 น. อาจารย์ ดร. ฤทธิไกร ไชยงาม รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน โดยวิทยากรได้แจกกระดาษโพสต์อิทแก่นักเรียนพร้อมกับถามนักเรียนว่า "อยากจะเป็นอะไร" อาชีพที่เราอยากเป็นที่คิดว่าจะสร้างรายได้ และเป็นตัวตนของเราจริงๆ เช่น อยากเป็นครูเพราะชอบสอนเด็ก อยากเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศ อื่นๆ พร้อมทั้งให้นักเรียนเขียนใส่กระดาษ และนำไปแปะหน้ากระดานตามอาชีพที่ตนเองสนใจ

อาชีพที่นักเรียนเลือกได้แก่
1.ครู 20 คน
2.พยาบาล 13 คน
3.ตำรวจ 13 คน
4.ทหาร 8 คน
5.วิศกร 5 คน
6.แพทย์ 5 คน
7.นักกีฬา 4 คน
8.ธุรกิจส่วนตัว 2 คน
9.ดีไซน์เนอร์ 1 คน
10.แอร์ฮอสเตรส 1 คน
11.พนักงานธนาคาร 1 คน
12.ศิลปิน 1 คน
13.เภสัชกร 1 คน
14.นักคอมพิวเตอร์ 1 ค


10.00 – 11.00 น. กิจกรรม "อาชีพในฝันที่เราทำได้"เอง จากนั้นพี่แกนนำนิสิต (วิทยากรผู้ช่วย) คือนิสิตโครงกา่รเด็กดีมีที่เรียน ขึ้นบรรยายใหความรู้ตามอาชีพที่สนใจจากมากไปหาน้อย เพื่อชี้แนวทางการเตรียมตัวของนิสิตว่าควรจะเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่สายอาชีพนั้นได้อย่างไร ต้องมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญอะไรบ้าง ในฐานะที่พวกเราเรียน ม.5 และเตรียมขึ้น ม.6 แล้วจะพัฒนาตนเองไปสู่สายงานนั้นได้อย่างไร การให้ความรู้อย่างนี้ ผมคิดว่าจะเป็นประตูสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนต่อมหาวิทยาลัยหรือการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จะเป็นแนวทางในการเลือกเรียนในสายอาชีพนั้น อย่างน้อยจะทำให้น้องๆ ไม่สับสนหรือสับสนน้อยลง เมื่อขึ้น ม. 6 เพื่อเลือกสายเรียน

11.00 – 12.00 น. กิจกรรม "ประสบการณ์ชีวิตมหา'ลัย" จากพี่แกนนำนิสิต วิทยากรผู้ช่วยได้เสริมทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน การได้ใช้ชีวิตที่อิสระมากขึ้น ทั้งการเงิน เวลา เพราะออกจากบ้านแล้วห่างจากพ่อแม่บางคนอยู่ต่างจังหวัดเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย ไปรู้จักวิถีการใช้ชีวิต รุ่งพี่กลุ่มนี้แหละจะค่อยช่วยแนะนำได้ ช่วยแนะนำการใช้ชีวิตให้ถูกทิศถูกทาง ไม่เที่ยวเกเร ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข อุปสรรคต่างที่จะทำให้เราเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย

สรุปความสำเร็จของโครงการผู้เข้าร่วมให้ความสนใจกับกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมาก นิสิตโครงการเด็กดีมีที่เรียนได้ทำความดีกับสถานศึกษาเดิมด้วยความภาคภูมิใจและดีใจ มีเครือข่ายการเรียนรู้วิชาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเด็กดีมีที่เรียน ครูให้ความสำคัญกับโครงการเด็กดีมีที่เรียน นักเรียนสนใจสมัครเรียนเข้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โค้วต้าโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เพจโครงการเด็กดีมีที่เรียน มมส , กลุ่มเฟสเด็กดีมีที่เรียนคืนถิ่นทำดี , รู้จักเด็กดีมีที่เรียน มมส

หมายเลขบันทึก: 586196เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2015 11:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2015 10:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี