หน้าที่ความรับผิดชอบ​ของกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

1.ทดสอบและประเมินทางจิตวิทยา ให้คำแนะนำ ปรึกษา ติดตาม และสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวชั่วคราวและภายหลังจากศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง

2.บริการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาและบุคคลทั่วไป

3.ดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัด ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาเด็กและเยาวชนและครอบครัวเพื่อดำรงไว้ซึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์

4.ดำเนินการด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็ก

5.ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (0)