หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนายก


1. ดำเนินงานด้านการสืบเสาะและประมวลข้อเท็จจริงในคดีอาญา คดีครอบครัวและกำกับ ดูแลทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
2. ดำเนินงานด้านการควบคุม ดูแล บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกัน พัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ทั้งระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดีภายหลังปล่อยตัวเยาวชน
3. ดำเนินงานด้านกิจกรรมชุมชนและประสานความร่วมมือเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดตั้งคลีนิคให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับปํญหาเด็กและเยาวชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (0)