หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานทั่วไปของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

1.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการเงิน –บัญชี งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การเสนอของบประมาณประจำปีของสถานพินิจ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม ดำเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน การต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชม

2.ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการรับตัวเด็กหรือเยาวชน ผู้กระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดจากพนักงานสอบสวน พิมพ์ลายนิ้วมือ จัดทำประวัติและจัดส่งเด็กและเยาวชนไปยังสถานแรกรับพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่บิดามารดา ผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาติดต่อ ดูแลรักษาและให้บริการค้นหาสำนวนคดี ตรวจสอบและลงทะเบียนคำร้อง ขอผัดฟ้องและคืนตัว พร้อมจัดทำทะเบียนคุมเก็บรักษา เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือทรัพย์สิน มีค่าของผู้เยาว์ ตลอดจนรวบรวมและจัดทำสถิติ ข้อมูลประเภทต่าง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนความเห็น (0)