วันที่ ๑๐ พ.ย เป็นการบรรยายเรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารบุคคล กรอบอัตราตำแหน่ง อันดับเงินเดือนและจำนวนข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการร่วมกันคิดว่า เมื่อ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดใน มาตราที่ ๒๐ “ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การกำหนดตามวรรคที่ หนึ่ง ให้กำหนดคราวละ สี่ปี โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัดและต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด “ คุณขจร ได้ นำร่าง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ และเนื่องจากร่างดังกล่าวมีการจำกัดงบประมาณหมวดเงินเดือนและกรอบอัตราข้าราชการ ในช่วงบ่าย จึงได้ช่วยกันคิดเพื่อตอบโจทย์ ว่า “ หน่วยงานระดับคณะจะกำหนดความก้าวหน้าของตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัด อย่างไร ? แบ่งกันคิดเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๒ มีการเสนอให้กำหนดความก้าวหน้าโดยให้ผู้มีตำแหน่งชำนาญการสามารถเป็นหัวหน้าหน่วยงานได้ด้วย และมีผู้เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานมีวาระการดำรงตำแหน่ง มีการหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งได้ ใครมีความคิดเห็นเชิงบวกช่วยคิดด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ