KM-HRD 2

  ติดต่อ

วันที่ ๑๐ พ.ย เป็นการบรรยายเรื่อง การปรับโครงสร้างการบริหารบุคคล กรอบอัตราตำแหน่ง อันดับเงินเดือนและจำนวนข้าราชการพลเรือนอุดมศึกษา โดย คุณขจร จิตสุขุมมงคล ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่าย เป็นการร่วมกันคิดว่า เมื่อ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้กำหนดใน มาตราที่ ๒๐ “ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดกรอบของตำแหน่ง อันดับเงินเดือนของตำแหน่งและจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การกำหนดตามวรรคที่ หนึ่ง ให้กำหนดคราวละ สี่ปี โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพความไม่ซ้ำซ้อน ความประหยัดและต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กำหนด “ คุณขจร ได้ นำร่าง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง “มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น “ และเนื่องจากร่างดังกล่าวมีการจำกัดงบประมาณหมวดเงินเดือนและกรอบอัตราข้าราชการ ในช่วงบ่าย จึงได้ช่วยกันคิดเพื่อตอบโจทย์ ว่า “ หน่วยงานระดับคณะจะกำหนดความก้าวหน้าของตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัด อย่างไร ? แบ่งกันคิดเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๒ มีการเสนอให้กำหนดความก้าวหน้าโดยให้ผู้มีตำแหน่งชำนาญการสามารถเป็นหัวหน้าหน่วยงานได้ด้วย และมีผู้เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานมีวาระการดำรงตำแหน่ง มีการหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งได้ ใครมีความคิดเห็นเชิงบวกช่วยคิดด้วยค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 58557, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:18:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ukm#การพัฒนาองค์การ#km-kku

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (3)

  • แวะมาขอบคุณมากครับ
  • เก่งทางลิขิตแล้วนะครับ

ยังต้องฝึกอีกมากค่ะเรื่องขีดๆเขียนๆ

มีท่านที่เสนอความคิดเห็นมาด้วยการ Km ระหว่างคุยกัน ว่าหากจะมีการปรับเปลี่ยน โดยให้หัวหน้าหน่วยงานมีวาระการดำรงตำแหน่ง มีการหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งได้ ในข้อบังคับ ระเบียบหรือกฎหมายใดๆ นั้น ควรให้มีการกำหนดบทเฉพาะการไว้สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆอยู่แล้ว ด้วย