วันที่ ๘ ๙ ๑๐ ๑๔ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ นี้ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับโครงสร้างและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจใหม่ที่เพิ้มขึ้นและภารกิจเชิงรุกและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ เมื่อวันที่ ๘ ไม่ว่างไปร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพราะติดประชุมที่คณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่๙ เป็นการบรรยาย เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนราชการและการบริหาร โดยคุณยันยงค์ คำบรรลือ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แนวความคิดในการจัดตั้งองค์การภาครัฐ แบบ Service Delivery Unit ซึ่งกำกึ่งระหว่างหน่วยราชการและองค์การมหาชน เช่น ศูนย์หนังสือของจุฬา  และได้ทราบหลักการคิดในการปรับโครงสร้างองค์การ ต้องมีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกันระหว่าง ภารกิจ คน เทคโนโลยี และโครงสร้าง และหลักการในการจัดองค์การ