บันทึกข่าว 6 (7) 8 ปัญหาหลักของเยาวชน

  Contact

ที่มา http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000141908

 

 

     กระทรวงศึกษาธิการจัดเสวนาเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กเและเยาวชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการเสวนาครั้งนี้ได้สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีทั้งสิ้น 8 หัวข้อ คือ 1.ปัญหาเด็กติดเกมส์ 2.ปัญหาเด็กติดยาเสพติด 3.ปัญหาเด็กหนีเรียน 4.ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ 5.ปัญหาการพนัน 6.ปัญหาสิ่งฟุ่มเฟือย 7.เรื่องการทะเลาะวิวาท 8.กิจกรรมสร้างสรรค์ โดยปัญหาที่ได้จากการเสวนาครั้งนี้จะสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและทำเป็นนโยบายเพื่อผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In เดชา ดรินทพงศ์

Post ID: 58551, Created: , Updated, 2012-06-06 20:44:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #บันทึก#6#ข่าว#(เดชา)

Recent Posts 

Comments (0)