ที่มา

 http://www.thainews70.com/news/news-education/view.php?topic=1009

รายละเอียดข่าว

นายมานพ ดีมี ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 แจ้งว่าตามที่โรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนขาดครู หรือมีครูไม่ครบชั้นเรียน ทำให้เป็นภาระกับครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งด้านการเรียน การสอน และอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนกับโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ มีสื่อและอุปกรณ์ครบ