สอบลูกเสือโลก

ป.ปริญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


คำสั่งโรงเรียน บ้านอรุโณทัย

ที่ .......... / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

เพื่อให้การสอบวิชาวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก ของลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ซึ่งดำเนินการสอบ ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ในวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลสมความมุ่งหมายทุกประการ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะ กรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ คือ

๑. นายจบ ดวงแก้ว ประธานกรรมการ

๒. นายสามารถ เอียดพล รองประธานกรรมการ

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกรณ์ เสมียรเพชร กรรมการ

๔. นายพีระศักดิ์ สิริรัตนาภรณ์ กรรมการ

๕. นายสุรศักดิ์ อาจณรงค์ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงชื่อ ...................................................

(นายสุชาติ ครรชิต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาลูกเสือโลก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ผลการสอบภาคทฤษฏี(30)

ผลการสอบภาคปฏิบัติ(20)

รวม

(๕๐)

ผลการสอบ

มผ

1

เด็กชายอัครชัย คำกลั่น

2

เด็กชายภานุพงศ์ พรพนาสิทธิ์

3

เด็กชายวุฒิพงศ์ ชุนุ่น

4

เด็กชายนันทชัย เพ็งรัตนา

5

เด็กชายอดิศักดิ์ สุดจะเสน

6

เด็กชายประดิพัทธ์ คงถิ่น

7

เด็กชายวัชรพงศ์ กุมสิน

8

เด็กชายวัชรินทร์ วิเศษรัตน์

9

เด็กชายกิตติธัช เกิดผล

10

เด็กชายพุฒิพงค์ คงจูด

11

เด็กชายธนาวุฒิ คงดี

12

เด็กชายศุภชัย คงดี

13

เด็กชายคณาทิป ยศหมึก

14

เด็กชายสุเทพ เพชรม่วง

15

เด็กชายธฤต ศรีชาย

16

เด็กชายสุธน ทองเกลี้ยง

17

เด็กชายจิตริน รอดธง

18

เด็กชายวุฒิพร เนืองสุวรรณ

19

เด็กชายชญานิชฐ์ ทิพย์มนตรี

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) .................................................

ประธานกรรมการ

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาลูกเสือโลก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ผลการสอบภาคทฤษฏี(30)

ผลการสอบภาคปฏิบัติ(20)

รวม

(๕๐)

ผลการสอบ

มผ

20

เด็กชายวเลอฤทธิ์ เกตุแก้ว

21

เด็กหญิงสรญา สุขโสภณ

22

เด็กหญิงปาริชาติ มัธยัสถ์

23

เด็กหญิงเบญจวรรณ จินพล

24

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทำทอง

25

เด็กหญิงกตัญญุตา เชาวนะ

26

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สังข์ทอง

27

เด็กหญิงบัวแก้ว นพคุณ

28

เด็กหญิงปานตะวัน สังข์ทอง

29

เด็กหญิงสุพัชฌา ฆ้องลา

30

เด็กหญิงยวิษฐา แสงแดด

31

เด็กหญิงวิภาพร วันอาทิตย์

32

เด็กหญิงทิมศิริ เจริญศิริ

33

เด็กหญิงจารุพร ชัยยะ

34

เด็กหญิงจันจิรา นาคสวาส

35

เด็กหญิงกรรณิกา สอนนอง

36

เด็กหญิงนลินทรา ทองชัยภูมิ

37

เด็กหญิงยศวดี ปลอดโคกสูง

38

เด็กหญิงนิธาฎา นุ่นเหว่า

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) .................................................

ประธานกรรมการ

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาลูกเสือโลก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ผลการสอบภาคทฤษฏี(30)

ผลการสอบภาคปฏิบัติ(20)

รวม

(๕๐)

ผลการสอบ

มผ

39

เด็กชายศรายุทธ เรืองกิจชู

40

เด็กชายภานุพงศ์ รัตนจำนงค์

41

เด็กชายภานุวัฒน์ เกตุแก้ว

42

เด็กชายธีรวัฒน์ พรหมเมือง

43

เด็กชายภานุสรณ์ ชาวอังวะ

44

เด็กชายธีรวงศ์ ระหาญนอก

45

เด็กชายนัฐวุฒิ ชุ่มติ่ง

46

เด็กชายนวมินต์ อินนาวา

47

เด็กชายชัยวัฒน์ นาภรณ์

48

เด็กชายเขมินท์ บรรเทาธิรัตน์

49

เด็กชายธวัชชัย การคลอด

50

เด็กชายณัฐวุฒิ นิลทัศน์

51

เด็กชายแมนยู ขุนทิพย์

52

เด็กชายพัชรพล เลขขำ

53

เด็กชายวิทวัส ปานเพรี

54

เด็กชายภาคภูมิ ศรีนาวา

55

เด็กชายธวัชชัย แสงมณี

56

เด็กชายเจนณรงค์ สุพิทักษ์

57

เด็กชายศตวรรษ ชังชาสิทธิ์

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) .................................................

ประธานกรรมการ

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย

รายชื่อลูกเสือ – เนตรนารี ที่สอบวิชาลูกเสือโลก

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ผลการสอบภาคทฤษฏี(30)

ผลการสอบภาคปฏิบัติ(20)

รวม

(๕๐)

ผลการสอบ

มผ

60

เด็กชายพันธาวุธ มาแสงศรี

61

เด็กชายรุ่งรหัส แตงกรด

62

เด็กชายกัปตัน บริสุทธิ์

63

เด็กชายกมล แก้วมิตร

64

เด็กหญิงจันทรัสม์ บุญชอบถาวร

65

เด็กหญิงสุราลัย วันทอง

66

เด็กหญิงวริศรา ทองผึ้ง

67

เด็กหญิงหยาดเพชร ทองมั่ง

68

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สืบกระพันธ์

69

เด็กหญิงอรสา เมืองไทย

70

เด็กหญิงชณัญญา คหะวงค์

71

เด็กหญิงสุมณีศาล การทวี

72

เด็กหญิงมานิตา อ่อนสะอาด

73

เด็กหญิงศิริมา เกิดแก้ว

74

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดำศรี

75

เด็กหญิงศศิกานต์ ผดุงการ

76

เด็กหญิงอรวรา จันทร์สมมิตร

77

เด็กหญิงนภาพร บางคราม

78

เด็กหญิงวันเพ็ญ ศฤงคาร

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) ................................................. (ลงชื่อ) .................................................

กรรมการ กรรมการ

(ลงชื่อ) .................................................

ประธานกรรมการ


ที่ ศธ 04164.156/ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 6

ต.คลองชะอุ่น อ. พนม

จ.สุราษฎร์ธานี 84250

๑๔ พฤศจิกายน 255๗

เรื่อง ขออนุมัติผลการสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

เรียน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

2. รายชื่อลูกเสือ ที่สอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

3. ข้อสอบภาคทฤษฎี

4. ข้อสอบภาคปฏิบัติ

ด้วยโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ได้ทำการฝึกอบรมและสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

ให้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน ๔๓ คน เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่จำนวน ๓๗ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลกเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ ครรชิต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

ข้อสอบภาคปฏิบัติ เพื่อขอรับวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก

กองลูกเสือโรงเรียนบ้านอรุโณทัย

๑. ผูกเงือน ผูกแน่น ได้ ๓ ประเภท (15 นาที)

๑.๑ ผูกประกบ ๒

๑.๒ ผูกทแยง

๑.๓ ผูกกากบาท

๒. สามารถกางเตนท์ ๕ ชาย ได้ (๑๐ นาที)

ข้อสอบภาคทฤษฏี วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก


1. เครื่องแบบลูกเสือประกอบด้วย อุปกรณ์รวม กี่ชิ้น
ตอบ: ..............................................
2. ท่าใดต่อไปนี้เป็นท่าเริ่มต้น ในการปฏิบัติ ท่าอื่นๆ
ตอบ: ..............................................
3. ท้าซ้ายหัน/ขวาหัน อยู่กับที่ มีกี่จังหวะ
ตอบ: ..............................................
4. การก่อกองไฟควรก่อบริเวณใด
ตอบ: ..............................................
5. บริเวณล่างสุดของเครื่องหลังควรบรรจุสิ่งใด

ตอบ: ..............................................
6. การเข้าแถวหมู่ตอนลึก นายหมู่อยู่ด้านไหน

ตอบ: ..............................................
7. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก คือใคร (ชื่อเต็ม)
ตอบ: ..............................................
8. การอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรกของโลก เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งใด
ตอบ: ..............................................
9. BP. เขียนหนังสือที่ชื่ออะไร ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ
ตอบ: ..............................................
10. สำนักงานใหญ่ลูกเสือโลก ปัจจุบันตั้งอยู่ที่
ตอบ: ..............................................
11. ประเทศไทย ขึ้นกับสำนักงานลูกเสือโลกเขตไหน
ตอบ: ..............................................
12. จากข้อมูลปี 25๕๗ สมาชิกขององค์กรลูกเสือโลก มีกี่ประเทศ
ตอบ: ..............................................
13. ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทยคือใคร
ตอบ: ..............................................
14. วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันที่เท่าไร เดือนอะไร
ตอบ: ..............................................
15. ประเทศไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลก เป็นลำดับที่เท่าไรของโลก
ตอบ: ..............................................
16. ลูกเสือไทยคนแรก ชื่ออะไร
ตอบ: ..............................................
17. ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ คือใคร
ตอบ: ..............................................
18. สภานานกสภาลูกเสือแห่งชาติ คือใคร
ตอบ: ..............................................
19. เงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากัน คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
20. เงื่อนที่ใช้ในการต่อเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากัน คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
21. การผูกกากบาท ขึ้นต้นด้วยเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
22. การผูกทะแยง ขึ้นต้นด้วยเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
23. เงื่อนที่ใช้ในการปีนลงจากที่สูง และ สามารถเก็บเชื่อกกลับไปได้ คือเงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
24. เงื่อนที่นิยมใช้ผูกกับสมอบกเพื่อดึงรั้งเต้นท์ คือ เงื่อนอะไร
ตอบ: ..............................................
25. คำปฏิญาณของลูกเสือ มีกี่ข้อ
ตอบ: ..............................................
26. คติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คือ
ตอบ: ..............................................
27. การที่ลูกเสือช่วยจูงผู้สูงอายุข้ามถนน เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อใด
ตอบ: ..............................................
28. การที่ลูกเสือแต่งกายเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา เป็นการปฏิบัติตามกฎข้อใด บอกมาแค่ 1 ข้อ
ตอบ: ..............................................
29. ลูกเสือควรปฏิบัติตามคำปฏิญาณ เมื่อไร
ตอบ: ..............................................
30. กฏข้อที่ 9 กล่าวไว้ว่าอย่างไร
ตอบ: ..............................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sarasuknaความเห็น (0)