ประชาสัมพันธ์โครงการ

4/2/58
- ประมวลผล secondary survey
- เขียนแผนโครงการ และกำหนดตัวชี้วัด
- จัดทำคำกล่าวรายงานในพิธีเปิด และเอกสารที่ใช้ในวัน intervention เช่น แบบลงทะเบียน ประกาศณียบัตร
- เตรียมสื่อการสอน และฝึกซ้อม เพื่อเป็น trainer ในวัน intervention

- ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้สถานที่ และอุปกรณ์ ในวัน intervention
- จัดทำรายงานในส่วนที่ผ่านการดำเนินงานมาแล้ว
- จัดทำแผนพับเพื่อแจกในวัน intervention
- ติดประกาศเชิญชวนเข้าร่วม intervention ตามสถานที่ชุมนุมในชุมชน เช่น ร้านค้า สหกรณ์ เป็นต้น
- สสอ. เดินทางมาเยี่ยมที่ รพ.สต.
- วางแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ และแผน intervention วันศุกร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บงานเวชศาตร์ชุมชน57 บ้านน้ำเป็นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาเชียร์ครับ