ปัญหาปวดหลังจากการทำงาน

ทำ priority setting ร่วมกับ อสม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. ในส่วนของ concern

ได้สรุปว่าเราจะแก้ปัญหาปวดหลังจากการทำงาน

ซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่กรีดยาง

รับประทานอาหารเย็นร่วมกับ อสม

  • อ.ประภาสมาเยี่ยม ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ

- Review งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
- ทำแบบสอบถามที่จะลงทำ secondary survey
- หาข้อมูลทางโครงสร้างสาธารณสุขที่สนใจ เช่น DHS, family care team
- ศึกษาหาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการเพิ่ม

ออกสำรวจท่าทางและศึกษาวิธีการกรีดยางในพื้นที่จริงในช่วงเช้า กับกลุ่มเกษตรกรยางพาราในหมู่บ้าน
- ช่วงสาย ออกสำรวจ secondary survey ในกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราและกรีดยางพารา รวมถึงศึกษาท่าทางการกรีดยางเพิ่มเติมในเกษตรกรที่มีอาการปวดหลังขณะหรือ หลังประกอบอาชีพ

- ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราจากผู้มีความรู้ในชุมชน
- วางแผนการงานกลุ่มก่อน intervention โดยละเอียด และแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละบุคคล
- วางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมกับจัดทำอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์
- วางแผนทำ intervention พร้อมเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บงานเวชศาตร์ชุมชน57 บ้านน้ำเป็นความเห็น (0)