รับนิเทศ ๑

สำรวจแผนที่เดินดินและเก็บข้อมูล primary data ร่วมกับ อสม. โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย
- รับการนิเทศจากอาจารย์อุไร อาจารย์ภัทรพงศ์ อาจารย์สมบูรณ์ พี่อธิวัฒน์


- ประชุมปรับปรุงแผนงาน วางแผนการดำเนินงานต่อไป ได้แก่ Gant chart, plan priority setting,

จัดทีมย่อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน
- เข้าร่วมงานศพ แม่ของอสม ที่หมู่ 7 ตำบลน้ำเป็น
- นัดหมาย อสม. เพื่อทำ priority setting
- วิเคราะห์ primary data & secondary data

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บงานเวชศาตร์ชุมชน57 บ้านน้ำเป็นความเห็น (0)