ป.ปริญญา
นาย ป.ปริญญา ต้นส้มแสนรัก

พิธีเปิดและปิดประชุมกอง


เรื่อง พิธีเปิดและปิดประชุมกอง

1. พิธีเปิดประชุมกอง (Troop misting , การเรียนการสอนที่โรงเรียน)

ผู้กำกับลูกเสือ ยืนหน้าเสาธง ห่างเสาธงประมาณ 3 ก้าว ให้สัญญาณเรียกแถว" กอง"

ทำสัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม

ลูกเสือ เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม หมู่ที่ 1 อยู่ทางซ้ายมือผู้กำกับ เรียงลๆดับไป

จนถึงหมู่สุดท้าย นายหมู่ของหมู่ที่ 1 ผู้กำกับ และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย ยืนอยู่แนว

เดียวกัน ส่วนรองผู้กำกับ จะยืนอยู่หลังเสาธงเป็นแถวหน้ากระดาน แถวเดียวห่างจากเสาธง

พอประมาณ การจัดแถวระยะเคียงให้ลูกเสือยกศอกข้างซ้าย ฝามือแตะเอว ส่วนรองนายหมู่

(ยกเว้นหมู่สุดท้าย) ให้เหยียดแขนช้ายออกด้านข้าง เพื่อเว้นช่องว่างระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน

และลูกเสือทุกคนสะบัดหน้าไปทางขวา ( ยกเว้นนายหมู่ของหมู่ที่ 1 )

ผู้กำกับลูกเสือ เมื่อเห็นเรียบร้อย สั่ง กอง – นิ่ง (ผกก.อาจสั่ง จัดแถวก่อน ก็ได้ เมื่อเห็น

เรียบร้อยดีแล้ว จึงสั่ง นิ่ง )

ลูกเสือ ลดมือลงและสะบัดหน้ากลับมาอยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับลูกเสือ สั่ง " ตามระเบียบพัก "

ลูกเสือ อยู่ในท่าตามระเบียบพัก

ผู้กำกับลูกเสือ ยืนท่าตามระเบียบพักด้วย

ผู้กำกับลูกเสือ นัดหมายลูกเสือหมู่บริการ ชักธงชาติ 2 คน น าร้องเพลงชาติ 1 คน

และนำสวดมนต์ 1 คน เสร็จแล้วสั่ง กอง- ตรง , หมู่บริการ, ชักธง (ก่อนนัดหมายให้ผกก.อยู่

ในท่าตรงก่อน)

ลูกเสือ อยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับลูกเสือ เมื่อสั่งเสร็จแล้ว ให้ผกก.ลส. กลับไปยืนริมสุดของคณะรองผู้ก ากับซึ่งอยู่

ด้านหลังเสาธงชาติ (กรณีไม่มีรองผู้ก ากับ ให้ก้าวถอยหลังเฉียงไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้

(ข้อเสนอแนะควรอยู่ตรงข้ามกับหมู่บริการเพื่อมิให้ขวางทางลูกเสือหมู่บริการที่จะออกมาชักธง

ชาติ และควรอยู่ในแนวเดียวกับเสาธง)

ลูกเสือ หมู่ที่ทำหน้าที่บริการ 2 คน ฝากอาวุธไว้กับลูกเสือข้างเคียงแล้ววิ่งไปยืนที่หน้า

เสาธงพร้อมกัน ยืนห่างเสาธงประมาณ 3 ก้าว ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน แล้วลดมือลง

ผู้ที่ยืนทางขวามือก้าวเท้าไปข้างหน้า 2 ก้าว (ก้าวเท้าซ้าย ถอยเท้าซ้าย) แล้วยืนเท้าชิดอยู่ในท่า

ตรง แก้เชือกผูกธง แล้วถอยหลังกลับมายืนท่าเดิม ส่งเชือกเส้นหนึ่งให้คนข้างๆ โดยให้

เชือกเส้นที่มีผืนธงชาติอยู่ทางขวามือ อย่าให้เชือกหย่อน

ผู้กำกับลูกเสือ สั่ง "กอง – เคารพธงชาติ, วันทยา-วุธ"(กรณีลส.ไม่มีอาวุธ หรือมีอาวุธเฉพาะ

นายหมู่ สั่ง กอง – เคารพธงชาติ)

ลูกเสือ ผู้ที่อยู่ในแถวท าวันทยาวุธทุกคน (กรณีลส.ไม่มีอาวุธ หรือมีอาวุธเฉพาะนาย

หมู่ ให้ยืนตรง นายหมู่ที่มีอาวุธท าวันทยาวุธ)ผู้ก ำกับลูกเสือและรองผู้ก ำกับลูกเสือ ท าวันทยหัตถ์ทุกคน

ลูกเสือ ตัวแทนหมู่บริการ 1 คน น าร้องเพลงชาติ เมื่อเพลงชาติจบและธงชาติขึ้นสู่

ยอดเสาแล้ว ผู้ที่เข้าไปแก้เชือกก็จะเป็นผู้เข้าไปผูกเชือก ใช้ขั้นตอนการก้าวเท้าเข้า และก้าวเท้า

ออกเหมือนการเข้าไปแก้เชือกแล้วกลับมายืนคู่กัน ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือลง กลับหลัง

หัน วิ่งกลับที่เดิม น าอาวุธกลับมาท าวันทยาวุธ เหมือนกับลูกเสือคนอื่น ๆ

ผู้ก ำกับลูกเสือและรองผู้ก ำกับลูกเสือ เมื่อลูกเสือผู้ชักธงชาติลดมือลง ผู้ก ากับรองผู้ก ากับก็ลดมือลง

พร้อมกันด้วย

ผู้ก ำกับลูกเสือ จะกลับไปยืนในต าแหน่งเดิมและสั่ง " เรียบ - อาวุธ" ถอดหมวก เตรียมตัว

สวดมนต์ "

ลูกเสือ จะยกอาวุธ ให้โคนอาวุธอยู่ระหว่างปลายเท้าทั้งสองข้าง และ ชิดเท้าขวา

พิงอาวุธไว้ที่แขนข้างซ้าย ใช้มือขวาถอดหมวกและหนีบหมวกด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง ให้ด้านใน

ของหมวกอยู่ทางซ้าย หันตราคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าหาตัว ตัวแทนหมู่บริการ น าสวดมนต์

สงบนิ่ง โดยหย่อนแขนทั้งสองลงมาด้านหน้า ใช้มือขวาจับขอบหมวก ให้ด้านในของหมวกหัน

เข้าหาตัว ตราคณะลูกเสือแห่งชาติอยู่ทางขวาและใช้มือซ้ายจับที่หลังมือขวา ในลักษณะ

ประคอง (ผกก. รองผกก. ตราหน้าหมวกหันขึ้นด้านบน)

ผู้ก ำกับลูกเสือ สั่ง "สวมหมวก" ทุกคนสวมหมวก และกลับไปยืนท่าตรง

ผู้ก ำกับสั่ง " ตามระเบียบ –พัก " ลูกเสือ อยู่ในท่าตามระเบียบพัก

กำรตรวจและกำรรำยงำน

การตรวจในพิธีเปิดประชุมกองนี้ จะตรวจได้ 2 วิธี ถ้ารองผู้ก ากับมีจ านวนเพียงพอ

ก็จะให้รองผู้ก ากับเป็นผู้ตรวจ แต่ถ้าจ านวนรองผู้ก ากับไม่เพียงพอ ก็จะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจ

รองผู้ก ำกับลูกเสือเป็นผู้ตรวจและรำยงำน

ผู้ก ากับลูกเสือจะนัดหมายรองผู้ก ากับก่อนที่จะท าการตรวจ เช่น จะให้ตรวจเล็บมือ ฟัน

ผ้าเช็ดหน้า เชือก อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ หรืออาวุธประจ าตัว

ผู้ก ำกับลูกเสือ สั่งให้รองผู้ก ากับตรวจอาวุธประจ าตัว

รองผู้ก ำกับลูกเสือ เดินออกมาท าวันทยหัตถ์แสดงความเคารพผู้ก ากับ แล้วเดินไปยืน

ตรงหน้านายหมู่ลูกเสือ ( สมมุติว่า เป็นหมู่นเรศวร ) โดยห่างจากนายหมู่ลูกเสือประมาณ 3 ก้าว

นำยหมู่ลูกเสือ สั่ง " หมู่นเรศวร - ตรง " " วันทยา - วุธ " ลูกเสือหมู่

นเรศวร ทุกคนท าวันทยาวุธ

รองผู้ก ำกับลูกเสือ ท าวันทยหัตถ์ รับการเคารพ

นำยหมู่ลูกเสือ เรียบอาวุธแล้วก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยาวุธ

และรายงานว่า " หมู่นเรศวร พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ " เรียบอาวุธและถอยหลังเข้าที่

เดิม ท าวันทยาวุธ และสั่งลูกเสือในหมู่นเรศวรว่า " เรียบอาวุธ "รองผู้ก ำกับลูกเสือ ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า 1 ก้าว โดยก้าวเท้าขวาไป

เท้าซ้ายชิดตาม เพื่อตรวจนายหมู่ก่อนแล้วแยกเท้าไปทางขวาทีละก้าว ตรวจลูกเสือคนต่อ ๆ ไป

จนครบทุกคน

นำยหมู่ลูกเสือ เมื่อรับการตรวจแล้ว ให้ก้าวออกมาข้างหน้า 2 ก้าว

น าอาวุธออกมาด้วยแล้วกลับหลังหัน หันหน้าเข้าหาลูกเสือในหมู่ของตนเอง แยกเท้าก้าวตามรอง

ผู้ก ากับไปเรื่อย ๆ ( นายหมู่จะอยู่ทางซ้ายมือ และเยื้องหลังรองผู้ก ากับเล็กน้อย )

รองผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าเห็นลูกเสือคนใด ไม่มีอาวุธประจ าตัว ก็ให้บอก

ข้อบกพร่องกับนายหมู่

นำยหมู่ลูกเสือ เมื่อตรวจเสร็จ นายหมู่และรองผู้ก ากับกลับไปยืนที่เดิม(ไม่มีข้อ

ไหนก าหนดว่าต้องกลับอย่างไรให้ตกลงกันเองในจังหวัด)

รองผู้ก ำกับลูกเสือ ก็จะเดินกลับมายืนอยู่ในที่เดิมเช่นกัน เพื่อรอรับ

การขอบคุณจากลูกเสือ

นำยหมู่ลูกเสือ สั่ง " วันทยา – วุธ " หมู่นเรศวร ขอขอบคุณครับ " เรียบ –

อาวุธ " และ " ตามระเบียบ – พัก "

รองผู้ก ำกับลูกเสือ ท าวันทยหัตถ์ตอบลูกเสือ ลดมือลงและท ากลับ

หลังหัน รายงานผลการตรวจต่อผู้ก ากับ ใครเสร็จก่อนรายงานก่อน โดยยืนอยู่ตรงหน้าหมู่

ลูกเสือที่ตนเองตรวจ ห่างจากผู้ก ากับพอประมาณ จะยืนในทิศทางใดก็ได้ ท าวันทยหัตถ์แล้ว

รายงาน " ตามที่ข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับ ให้ไปตรวจอาวุธประจ าตัวลูกเสือหมู่

นเรศวรปรากฏว่ามีครบทุกคนครับ " ลดมือลง แล้วกลับไปยืนหลังเสาธง

ผู้ก ำกับลูกเสือ ท าวันทยหัตถ์ รับการเคารพทุกครั้งเมื่อลดมือลงแล้วสั่ง " กองตรง "" กองแยก "

ลูกเสือ ท าขวาหันแล้วแยกแถวออกไปอยู่ในที่บริเวณใกล้ ๆ เพื่อเตรียมตัวเล่นเกมหรือ

ร้องเพลงตามที่ผู้สอนได้เตรียมไว้

นำยหมู่ตรวจและรำยงำน

ในบางครั้งรองผู้ก ากับมีจ านวนน้อยหรือไม่มีเลย ผู้ก ากับจะให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจและ

รายงานแทนรองผู้ก ากับ โดยวิธีการดังนี้

ผู้ก ากับลูกเสือ สั่ง " นายหมู่ตรวจอาวุธประจ าตัวในหมู่ของตน "

นายหมู่ลูกเสือ เมื่อได้ยินค าสั่งนายหมู่จะท าวันทยาวุธ ส่วนลูกเสือทุกคนจะอยู่ในท่า

ตามระเบียบพัก

ผู้ก ากับลูกเสือ วันทยหัตถ์รับการเคารพ ( ท าทุกครั้ง )

นายหมู่ลูกเสือ เรียบอาวุธ แล้วก้าวเท้าออกมา 3 ก้าว กลับหลังหันไปหาหมู่ของตน รองนายหมู่ลูกเสือ เมื่อนายหมู่ก้าวเท้าออกมาข้างหน้า รองนายหมู่กลับหลังหัน วิ่งอ้อม

หลังหมู่ของตนไปท าหน้าที่แทนนายหมู่ ( รองนายหมู่ท าหน้าที่เหมือนนายหมู่และนายหมู่ท า

หน้าที่เหมือนรองผู้ก ากับทุกอย่าง ยกเว้น การออกไปรายงาน )

กำรรำยงำนของนำยหมู่

การรายงาน หมู่ใดตรวจเสร็จก่อน ให้กลับหลังหันมาหาผู้ก ากับ แล้วยืนรอ

จนกว่านายหมู่บริการจะตรวจเสร็จ เมื่อหมู่บริการตรวจเสร็จแล้วจะน านายหมู่ทุกหมู่ออกมาเข้า

แถวหน้ากระดานหน้าผู้ก ากับ ห่างประมาณ 6 ก้าว ให้นายหมู่บริการอยู่ทางซ้ายมือของผู้

ก ากับ เรียงตามล าดับ

กำรรำยงำน

1. เมื่อหมู่ที่ 2 เป็นหมู่บริการ นายหมู่ที่ 2 จะเป็นผู้รายงาน

2. นายหมู่ หมู่ที่ 2 วันทยาวุธ - เรียบอาวุธ แล้วก้าวเท้าซ้ายออกมา

ข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยาวุธ และสะบัดหน้าไปทางผู้ก ากับ ( รายงานเหมือนกับที่

รองผู้ก ากับเป็นผู้รายงาน ) เสร็จแล้วเรียบอาวุธ ถอยหลังไปยืนที่เดิม ท าวันทยาวุธ

ขณะเดียวกันนายหมู่ หมู่ที่ 3 ที่จะเป็นผู้รายงานคนต่อไป ให้ท าวันทยาวุธพร้อมกับนายหมู่

หมู่ที่ 2 ด้วย และเรียบอาวุธพร้อมกัน

3. นายหมู่ หมู่ที่ 3 ก้าวออกมาข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยาวุธ สะบัด

หน้าไปทางผู้ก ากับ นายหมู่ หมู่ที่ 3 เมื่อกล่าวรายงานจบให้เรียบอาวุธ ถอยหลังไปยืนที่เดิม

ท าวันทยาวุธ ขณะเดียวกันนายหมู่ หมู่ที่ 4 ท าวันทยาวุธพร้อมกับนายหมู่ หมู่ที่ 3 และ

เรียบอาวุธพร้อมกัน

จะรายงานโดยวิธีดังกล่าวนี้จนครบทุกคน

ผู้ก ากับลูกเสือ จะท าความเคารพตอบทุกครั้ง เมื่อลูกเสือท าความเคารพ และจะลดมือ

ลงทุกครั้ง เมื่อลูกเสือเรียบอาวุธ คนสุดท้ายรายงานแล้วก็จะสั่ง " เข้าที่ "

นายหมู่ลูกเสือ เมื่อได้รับค าสั่งให้เข้าที่จะท าขวาหันพร้อมกัน แล้ววิ่งกลับที่เดิม

รองนายหมู่ลูกเสือ เมื่อนายหมู่วิ่งกลับมาที่หมู่ของตน ให้กลับหลังหันแล้ววิ่งอ้อมไปยืน

อยู่ท้ายแถวของหมู่เหมือนเดิม ทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ จะมายืนอยู่ในท่าตามระเบียบพัก

เหมือนกับลูกเสือในหมู่ของตน

2. เกมหรือเพลง

เกมที่ใช้สอนควรให้เหมาะสมกับเพศและวัยผู้เล่น หรือจะน าเพลงมาร้องก็ได้

เพื่อที่จะน าเข้าสู่เนื้อหาต่อไป

3. การสอนตามเนื้อหาเนื้อหาวิชาที่จะน ามาสอน ต้องเตรียมไว้แล้ว จะเป็นการสอนแบบฐาน หรือเป็นการ

บรรยายรวมก็ต้องมีการเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน ถ้าไม่เตรียมการสอนผู้เรียนอาจจะเบื่อ ความ

สนใจก็จะไม่มีในที่สุดก็จะไม่ชอบในกิจกรรมลูกเสือเลย

4. การเล่านิทานหรือเรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ

ผู้สอนจะต้องเตรียมนิทาน หรือเรื่องสั้นที่เป็นคติสอนใจ หรือสถานการณ์ที่ สอดคล้อง

กับบทเรียน และอย่าลืมให้เหมาะสมกับเพศและวัยด้วยเช่นกัน

5. พิธีปิดประชุมกอง

ผู้ก ากับลูกเสือ ใช้สัญญาณ เรียกแถวครึ่งวงกลมเหมือนพิธีเปิดประชุมกอง

การจัดแถวและค าสั่งก็เหมือนกับพิธีเปิดประชุมกอง แล้วสั่งตามระเบียบพัก นัดหมาย เกี่ยวกับการ

เตรียมการในการเรียนของสัปดาห์ต่อไป แล้วสั่งให้รองผู้ก ากับตรวจ

เครื่องแบบลูกเสือ เพราะลูกเสือจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและถูกต้อง ก่อนที่จะไป

เรียนวิชาอื่นหรือกลับบ้าน

รองผู้ก ากับลูกเสือ เดินไปยังหมู่ลูกเสือที่ตนเองได้รับหมายให้ตรวจ ยืนห่าง

จากนายหมู่ 3 ก้าว ปฏิบัติเหมือน กับพิธีเปิดประชุมกอง การตรวจเครื่องแบบ ให้

ตรวจนายหมู่ก่อน หลังจากนายหมู่รายงานเหมือนพิธีเปิดแล้ว รองผู้ก ากับจะก้าว

ไปข้างหน้า 1 ก้าว ตรวจเครื่องแบบด้านหน้าของนายหมู่ เสร็จแล้วสั่งให้นายหมู่

" กลับหลัง - หัน " นายหมู่กลับหลังหันคนเดียว รองผู้ก ากับจะตรวจเครื่องแบบด้านหลัง

ของนายหมู่แล้วสั่ง " กลับหลัง – หัน " นายหมู่ท ากลับหลังหัน รองผู้ก ากับ เดินตรวจ

เครื่องแบบลูกเสือคนถัดไป โดยการก้าวเท้าไปทางขวาเช่นเดียวกับการตรวจในพิธีเปิดประชุมกอง

นายหมู่ก้าวเท้าออกไปข้างหน้า 2 ก้าว แล้วท ากลับหลังหัน และก้าวเท้าตามรองผู้ก ากับไป

เช่นเดียวกับการตรวจในพิธีเปิดประชุมกอง ขณะที่ก้าวเท้าให้เยื้องมาทางข้างหลังรองผู้ก ากับ

เล็กน้อย รองผู้ก ากับเมื่อตรวจเครื่องแบบด้านหน้าของคนสุดท้ายเสร็จแล้ว ให้เดินอ้อมหลัง

เพื่อตรวจด้านหลัง การปฏิบัติท าเช่นเดียวกับการเดินตรวจด้านหน้า โดยมีนายหมู่ก้าวเท้าตาม

ไปจนถึงลูกเสือคนอยู่หัวแถว และ นายหมู่จึงเข้าที่เดิม

รองผู้ก ากับลูกเสือ เดินมายืนหน้านายหมู่ลูกเสือ

นายหมู่ลูกเสือ สั่ง " วันทยา – วุธ หมู่นเรศวรขอขอบคุณครับ " " เรียบ – อาวุธ "

และ " ตามระเบียบ – พัก "

รองผู้ก ากับลูกเสือ ออกไปรายงานผลการตรวจเหมือนพิธีเปิดประชุมกองเสร็จแล้วก็

กลับไปยืนหลังเสาธงเช่นเดิม

ผู้ก ากับลูกเสือ สั่ง " กอง – ตรง " แล้วก้าวถอยหลังไปยืนในแนวเดียวกับเสาธง ลูกเสือ หมู่ที่ท าหน้าที่บริการ 2 คน ฝากอาวุธไว้กับลูกเสือข้างเคียง แล้ว

วิ่งไปยืนที่หน้าเสาธงพร้อมกัน ยืนห่างเสาธงประมาณ 3 ก้าว ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน

แล้วลดมือลงผู้ที่ยืนทางขวามือจะก้าวเท้าไปข้างหน้า 2 ก้าว แล้วชิดเท้าอยู่ใน

ท่าตรง แก้เชือกผูกธงชาติแล้วถอยหลังกลับมายืนท่าเดิม ส่งเชือกเส้นหนึ่งให้ลูกเสือคนข้าง ๆ

โดยให้เชือกที่มีผืนธงชาติอยู่ทางขวามือชายธงอยู่ระดับบ่า

ผู้ก ากับลูกเสือ สั่ง " กอง เคารพธงชาติ – วันทยา-วุธ "

ลูกเสือ ผู้ชักธงคือคนที่อยู่ด้านขวา สาวเชือกนำธงชาติลง โดยการสาวเชือกยาว 3

ครั้ง และครั้งที่ 4 ให้กระตุกเชือกธงชาติสั้นๆ อย่าให้ชายธงถึงพื้นควรให้อยู่แนวบ่า คน

ทางขวานำเชือกไปผูกที่เสาธง ปฏิบัติเหมือนพิธีเปิดประชุมกองแล้วกลับไปยืนที่หมู่ของตนเอง

น าอาวุธมาถืออยู่ในท่าวันทยาวุธเหมือนกับลูกเสือคนอื่น ๆ

ผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือ ปฏิบัติเช่นเดียวกับการชักธงชาติขึ้น

ผู้กำกับลูกเสือ เมื่อลูกเสือหมู่บริการกลับไปยืนที่เดิมแล้ว ผู้ก ากับลูกเสือจะก้าวมายืน

หน้าเสาธงตามเดิม แล้วสั่ง " เรียบ – อาวุธ "

ลูกเสือ เรียบอาวุธทุกคน

ผู้กำกับลูกเสือ สั่ง " กอง – เลิก "

ลูกเสือ ทำวันทยาวุธและกล่าวคำ " ขอบคุณครับ " แล้วเรียบอาวุธโดยไม่ต้องมีคำสั่ง

แล้วทำขวาหันแยกย้ายกันกลับไป

หมายเลขบันทึก: 585303เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2015 04:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2015 04:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี