การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๑

เรียบเรียงอย่างมีทิศทาง

หลังจากได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยจัดการความรู้ฯ (คุณภีม ภคเมธาวี) ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี (เพื่อเสนอ สกว.) ก็ได้รวบรวมข้อมูลกิจกรรม  ต่าง ๆ ออกมาได้หลายหน้ากระดาษ รายงานเรียงลำดับตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.การประสานและสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยย่อยใน 4 ประเด็น

2.การประสานติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยย่อย 5 พื้นที่

3.ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยย่อย 5 พื้นที่

4.การเชื่อมโยงเครือข่ายและจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์

5.ความก้าวหน้าในการจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศ website และวารสาร รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์

6.สถานการณ์ความรู้และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงานของโครงการ

หลังจากวันนั้นที่ได้รับคำสั่งกระทั่งถึงวันนี้(25/10/48) รายงานเล่มโตก็บังเกิดขึ้น 2 หนูเคเอ็มนำรายงานที่เรียบเรียงได้ (ตามหัวข้อดังกล่าว) นำเสนอคุณภีม ภคเมธาวี ก็ได้รับคำแนะนำดีดีที่ทำให้รายงานฉบับนี้ดูจะสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยการ เรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีทิศทาง จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น เริ่มต้นของรายงานฉบับนี้ จะเอาสถานการณ์ความรู้และการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการทำงานของโครงการขึ้นมาเกริ่นเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงภาพรวม เนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะดูรายละเอียดต่อไป

รายละเอียดของแต่ละประเด็น เช่น ประเด็นที่ 1

รวบประเด็นเป็น 1) เครือข่ายนักวิจัยและนักพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 2)นักวิจัยและพื้นที่วิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 3)นักวิจัยและพื้นที่วิจัยที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนโครงการ และ 4)กิจกรรมการพัฒนาโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด 4.1 การทำความเข้าใจแนวคิดโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซด์ อีเมลล์ บล้อก และการพูดคุยทางโทรศัพท์  4.2  จัดเวทีสร้างความเข้าใจและนำเสนอโครงการวิจัยของพื้นที่ 4.3 การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับนักวิจัยและแกนนำกับองค์กรการเงินชุมชน

คุณภีม ช่วยรวบประเด็นและแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ขาดหายไป ทำให้รายงานฉบับนี้ดูสมบูรณ์มากขึ้นคะ...ดีหน่อยที่การทำกิจกรรมโครงการที่ผ่านมา เราได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่ชัดเจนหยิบจับมาใช้ง่าย

ติดตามตอนต่อไปนะคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)