มหาวิทยาลัยวิจัยและตัวบ่งชี้

พูดถึงนิยามของมหาวิทยาลัยวิจัย และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยวิจัย (แบบไทย ๆ ) ไว้ให้วิพากษ์กันดังนี้ ครับ

         เมื่อวันศุกร์ที่ 21 – วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548 สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สกอ. ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยทั้ง 8 แห่งของ สกอ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การวิจัยในระดับอุดมศึกษา  ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิเลี่ยน บีช รีสอร์ต จังหวัดสงขลา ผมกับ ดร.เสมอ ถาน้อย ก็เข้าร่วมประชุมกับเขาด้วย

         ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.รุ่ง แก้วแดง) ได้กรุณาไปเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  เรื่อง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานวิจัยของไทย  มีประเด็นที่น่าสนใจและมีประโยชน์จำนวนมาก  ผมจะหาโอกาสเล่าในโอกาสต่อไป

         ครั้งนี้ขอหยิบยกประเด็นเล็กๆ  ในเอกสารประกอบการประชุมมาเล่าก่อน เป็นประเด็นในเอกสารหมายเลย 2  (จากทั้งหมด 6 เล่ม) ชื่อเอกสารคือ ร่างการปรับโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศไทย  ในหน้า 34 – 35 พูดถึงนิยามของมหาวิทยาลัยวิจัย และตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยวิจัย (แบบไทย ๆ ) ไว้ให้วิพากษ์กันดังนี้ ครับ

มหาวิทยาลัยวิจัย (Research  University)    
         มหาวิทยาลัยวิจัย  หรือ  Research  University   หมายถึง  มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยเป็นหลักและมีความเป็นเลิศในการวิจัยของสาขาที่หลากหลายเพียงพอ  และมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ 

         ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยวิจัย

         ประกอบด้วย

         1. จำนวนและคุณภาพของ Publications 

         2. จำนวนและคุณภาพของสิทธิบัตร

         3. ผลงานและรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา

         4. จำนวนและคุณภาพของหลักสูตรระดับปริญญาเอกและดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ

         5. จำนวนรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ทางด้านการวิจัยที่บุคลากรได้รับ

         6. จำนวน Research Grants ที่ได้รับ

         7. สามารถทำหน้าที่เป็นหน่วยสร้างความรู้เฉพาะทางในระดับชาติ  หรือมีสถาบันระดับชาติ”

         วิบูลย์  วัฒนาธร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (1)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.28.47.11
เขียนเมื่อ 
เกณฑ์ค่อนข้างหินไม่เบา ท้าทายความสามารถรองวิจัยมากเลยครับ