​สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1.....

สัมมนาครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1

วันศุกร์ ที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

วันนี้วุ่นวายมากครับหลังจากที่ไปโรงเรียนแล้วชั่วโมงสอนไม่พอต้องติดต่ออาจารย์นิเทศที่มหาลัยและในวันนี้ยังมีการจัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ช่วงเช้าพบอาจารย์นิเทศ ช่วงบ่ายเข้าร่วมการสัมมนา หลังจากที่ได้เข้าพบอาจารย์นิเทศอาจารย์ได้ตรวจตารางสอนของนักศึกษาแต่ละคน และหลังจากนั้นอาจารย์ให้นักศึกษาเตรียมตัวเข้าร่วมการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส่วนเรื่องของชั่วโมงไม่ครบจึงต้องไปติดต่อที่โรงเรียนขอเพิ่มชั่วโมงสอน แต่ทางโรงเรียนไม่สามารถเพิ่มให้ได้จึงต้องกลับมาปรึกษากับอาจารย์นิเทศ จากนั้นอาจารย์นิเทศให้เปลี่ยนโรงเรียนจึงได้ดาเนินการหาโรงเรียนใหม่อีกครับ ช่างเป็นวันที่วุ่นวายมากเลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)