จุดสำคัญของการสื่อสาร : การติดต่อ


ถ้าคุณต้องการความสำเร็จ คุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญคือ คุณต้องเรียนรู้วิธีการติดต่อกับผู้คนและการติดต่อ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้กันได้

จุดสำคัญของการสื่อสาร : การติดต่อ

Everyone Communicates, Few Connect

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

23 มกราคม 2558

บทความเรื่อง จุดสำคัญของการสื่อสาร : การติดต่อ นำมาจากหนังสือเรื่อง Everyone Communicates, Few Connect: What the Most Effective People Do Differently ประพันธ์โดย John C. Maxwell พิมพ์จำหน่ายโดย Thomas Nelson, Inc., 2010

ผู้สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/connection-maxwell-31437281

John C. Maxwell เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ หนังสือที่เขาประพันธ์ทั้งหมด จำหน่ายได้มากกว่า 18 ล้านเล่ม ตัวอย่างที่เกินล้านเล่ม เช่น Developing the Leader Within You, The 21 Irrefutable Laws of Leadership และ The 21 Indispensable Qualities of a Leader เขาเป็นผู้ก่อตั้ง EQUIP (องค์กรไม่แสวงหากำไร) และได้อบรมผู้นำกว่า 5 ล้านคน ใน 126 ประเทศ เขามี blog คือ JohnMaxwellonLeadership.com

เกริ่นนำ

 • ขณะที่คุณกำลังสนทนาทางโทรศัพท์อยู่ แล้วสายเกิดหลุด คุณรู้สึกอย่างไร รำคาญ อึดอัดใจ หรือขุ่นเคือง? การขาดการติดต่อในขณะสื่อสาร ทำให้เสียเวลา ขาดการลื่นไหล และทำให้ผลผลิตลดลง
 • สรุป สิ่งสำคัญของการสื่อสารคือ มีการติดต่อนั่นเอง (The bottom line is that connecting is everything when it comes to communication.)

จะรู้ได้อย่างไรว่า คุณยังคงมีการติดต่อกับผู้อื่นอยู่

 • สังเกตได้จากปฏิกิริยาตอบสนองคือ ผู้คนมีความพยายามมากขึ้น พูดในสิ่งที่เป็นบวก มีความไว้วางใจ กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น มีความรู้สึกที่ดีกับงานที่ทำ มีการแสดงออกของอารมณ์และความผูกพัน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และมีความทุ่มเทแบบไม่มีเงื่อนไข

สารบัญหนังสือ

 • PART I: CONNECTING PRINCIPLES
  • 1.Connecting Increases Your Influence in Every Situation
  • 2.Connecting Is All About Others
  • 3.Connecting Goes Beyond Words
  • 4.Connecting Always Requires Energy
  • 5.Connecting Is More Skill Than Natural Talent
 • PART II: CONNECTING PRACTICES
  • 1.Connectors Connect on Common Ground
  • 2.Connectors Do the Difficult Work of Keeping It Simple
  • 3.Connectors Create an Experience Everyone Enjoys
  • 4.Connectors Inspire People
  • 5.Connectors Live What They Communicate

หมวดที่ 1 หลักของการติดต่อ

ข้อที่ 1 การติดต่อเป็นการเพิ่มอิทธิพลของคุณ

 • ความสำเร็จของคุณเกิดได้จากมีการติดต่อกับผู้อื่น
 • การสื่อสารที่ดีและภาวะผู้นำคือ มีการติดต่อ
 • ประธานาธิบดี Gerald Ford เคยกล่าวว่า "ถ้าผมได้กลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยใหม่ ผมจะเน้นในเรื่องการเขียน และการพูดในที่สาธารณะ เพราะไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"

ทักษะในการติดต่อกับผู้คน มี 5 ประการคือ

 1. แสวงหาจุดสนใจร่วมกัน (Finding common ground)
 2. สื่อสารแบบเรียบง่าย (Making your communication simple)
 3. จับความสนใจของผู้คนได้ (Capturing people's interest)
 4. สร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขา (Inspiring them)
 5. มีความจริงใจ (Being authentic)

ข้อที่ 2 การติดต่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่น

 • การติดต่อกับผู้อื่น ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคุณ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเขา
 • ผู้คนมีการปฏิบัติเพราะเป็นเหตุผลของเขา ไม่ใช่ของคุณ
 • ดังนั้นจึงต้องใช้ประเด็นและมุมมองของพวกเขา ว่าพวกเขาคือใคร และพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไร
 • มีคำถาม 3 ข้อ ที่พวกเขาต้องการจะทราบคือ
  • 1. "คุณจะดูแลใส่ใจเราหรือไม่ (Do you care for me?)" เพราะการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดการติดต่อ สื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์
  • 2. "คุณจะช่วยเราหรือไม่ (Can you help me?)" ในการติดต่อ ให้แสดงว่าคุณสามารถช่วยเขาได้
  • 3. "เราจะไว้ใจคุณได้หรือไม่ (Can I trust you?)" ความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญของทุกธุรกิจ

ข้อที่ 3 การติดต่อเป็นมากกว่าคำพูด

 • Albert Mehrabian ค้นพบว่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัวมี 3 องค์ประกอบคือ คำพูด น้ำเสียง และภาษาท่าทาง (words, tone of voice and body language)
 • ความประทับใจมากกว่า 90 % ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราพูด
 • ในสถานการณ์ที่มีอารมณ์เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร :
  • สิ่งที่เราพูด มีผล 7 %
  • วิธีการที่เราพูด มีผล 38%
  • สิ่งที่ผู้อื่นเห็น มีผล 55 %

องค์ประกอบ 4 ประการของการติดต่อ

 • 1. สิ่งที่ผู้คนเห็น (Connecting Visually) คือภาพลักษณ์ของคุณ ที่ปรากฏด้วยสายตา สามารถส่งเสริมหรือขัดขวางคุณก็ได้
 • 2. สิ่งที่ผู้คนเข้าใจ (Connecting Intellectually) คือสิ่งที่คุณพูด และตัวของคุณเอง
 • 3. สิ่งที่ผู้คนรู้สึก (Connecting Emotionally) ไม่ว่าด้านบวกหรือลบจะปรากฏออกมา เมื่อคุณสื่อสารกับผู้อื่น
 • 4. สิ่งที่ผู้คนได้ยิน (Connecting Verbally) ขึ้นอยู่กับ น้ำเสียง การใช้คำพูด เวลา ความดัง และจังหวะของการพูด

ข้อที่ 4 การติดต่อต้องใช้พลังงาน

 • เพื่อประสิทธิผลของการติดต่อ คุณต้องใช้พลังงาน
 • และการใช้โอกาสในการติดต่อให้ดีที่สุด ต้องทำอย่างมีกลยุทธ์
 • การใช้พลังงานเชิงรุกในการติดต่อ 5 วิธี
  • 1. เป็นฝ่ายเริ่ม (Go First) มีความกล้าที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน
  • 2. มีความพร้อม (Prepare) รู้จักตน รู้ผู้อื่น เป็นมืออาชีพ
  • 3. ต้องอดทน (Slow Down) เรียนรู้จังหวะของผู้ที่เราติดต่อด้วย
  • 4. เป็นผู้ให้ (Give) ต้องใช้พลังงาน
  • 5. เติมพลัง (Recharge) หาเวลาทำในสิ่งที่ตนชอบ

ข้อที่ 5 การติดต่อเป็นทักษะมากกว่าพรสวรรค์

 • ให้ทำตนเป็นนักเรียนที่ดี คือศึกษาวิธีการที่นักพูดที่ดีใช้ ว่าวิธีใดที่ใช้แล้วได้ผล วิธีใดไม่ได้ผล
 • ให้หาสาเหตุว่า เพราะเหตุใดผู้คนจึงให้ความสนใจผู้พูดคนนั้น ๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในแบบฉบับของตนเอง

ในการติดต่อแบบตัวต่อตัวนั้น มีวิธีการดังนี้ :

 • ให้ความสนใจบุคคลที่อยู่เบื้องหน้า
 • ให้คุณค่ากับบุคคลผู้นั้น
 • ให้ความสนใจกับคู่สนทนามากกว่าตนเอง
 • แสดงการขอบคุณและความปรารถนาดี

นำการติดต่อแบบตัวต่อตัวมาใช้กับกลุ่ม :

 • แสดงความสนใจเป็นรายบุคคล โดยถามปัญหาทีละคน
 • ให้คุณค่าแต่ละบุคคล โดยกล่าวถึงความดีบุคคลนั้นให้กลุ่มได้รับทราบ
 • ให้ทุกคนในกลุ่มรู้ถึงความปรารถนาดีของเรา
 • แสดงการขอบคุณแต่ละบุคคล ต่อหน้าผู้อื่น

การติดต่อกับผู้เข้าประชุม :

 • ให้ความสนใจผู้เข้าประชุม ถ้าเป็นไปได้ให้ทักทายสมาชิกก่อนพูด และขณะที่พูด ให้ผู้เข้าประชุมรู้ว่า เราให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษ
 • ให้คุณค่ากับผู้เข้าประชุมว่า เราได้ใช้เวลามากในการเตรียมสำหรับการพูดในครั้งนี้ เพราะเห็นความสำคัญของจุดมุ่งหมายและเวลาอันมีค่าของพวกเขา
 • ให้พวกเขารู้ว่าเรามีเวลาให้เสมอ และยินดีตอบคำถามได้อีกหลังการพูดจบแล้ว
 • แสดงการขอบคุณ สำหรับเวลาที่พวกเขาได้เสียสละ

หมวดที่ 2 แนวทางการปฏิบัติเรื่องการติดต่อ

ข้อที่ 1 ผู้ติดต่อมักแสวงหาจุดร่วม

 • เพราะการติดต่อคือ หนทางเลือก
 • เราเลือกได้ว่า จะต้องมีเวลาสำหรับผู้อื่น ตั้งใจฟังเพื่อหาจุดร่วม ตั้งคำถามที่แสดงว่าเราสนใจเขา (FORM ที่หมายถึง family, occupation, recreation and message)
 • คิดถึงผู้อื่นและหาโอกาสขอบคุณ เปิดกว้างให้ผู้อื่นเข้ามาในชีวิตได้ มีความใส่ใจต่อผู้อื่น มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นคือรู้จักมองในมุมมองของเขา

ข้อที่สอง 2 ผู้ติดต่อทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

 • 1. พูดกับพวกเขาโดยตรง
 • 2. เข้าประเด็นทันที
 • 3. พูดซ้ำ ๆ พูดบ่อย ๆ เพื่อแสดงถึงความสำคัญ
 • 4. พูดให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
 • 5. พูดให้น้อยลง ให้เวลาผู้อื่นบ้าง
 • Albert Einstein กล่าวไว้ว่า "ถ้าหากคุณไม่สามารถอธิบายได้อย่างง่าย ๆ แล้ว แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจดีพอ "

ข้อที่ 3 ผู้ติดต่อสร้างประสบการณ์ที่รื่นเริง

 • 1. รับผิดชอบต่อผู้ฟัง ไม่มีผู้ฟังที่เลว ถ้าผู้ฟังหลับ ให้ปลุกผู้บรรยาย
 • 2. สื่อสารในรูปแบบของเขา ไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของคุณ
 • 3. สร้างความน่าสนใจตั้งแต่ต้น เริ่มด้วยคำคม หรืออารมณ์ขัน
 • 4. มีการกระตุ้นผู้ฟัง ด้วยการถามคำถาม หรือให้มีการเคลื่อนไหว
 • 5. พูดให้จำได้ พูดสิ่งถูกให้ถูกจังหวะ รู้จักหยุดให้ผู้ฟังได้คิดตาม
 • 6. ใช้หลักการมองเห็น ให้จดสิ่งสำคัญ หรือบรรยายให้เห็นภาพพจน์
 • 7. ใช้การเล่าเรื่องราว เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในสร้างความสนใจและเรียนรู้

ข้อที่ 4 ผู้ติดต่อสร้างแรงบันดาลใจ

 • สิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องรู้ คือ คุณอยู่ข้างเดียวกันกับพวกเขา เข้าใจ และตั้งความหวังไว้กับพวกเขา
 • สิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องเห็น คือ ความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ และบุคลิกภาพของคุณ
 • สิ่งที่ผู้คนจำเป็นต้องรู้สึก คือ ความรัก ความมั่นใจ และความกตัญญูที่มีต่อพวกเขา
 • What They Know + What They See + What They Feel = Inspiration.

ข้อที่ 5 ผู้ติดต่อยืนหยัดต่อคำพูด

 • เพื่อความสำเร็จในระยะยาว คุณต้องรักษาการติดต่อไว้อย่างต่อเนื่องและยึดมั่นกับสิ่งที่คุณเคยสื่อสารเอาไว้
 • เมื่อผู้คนเห็นการกระทำของคุณ สอดคล้องกับสิ่งที่คุณพูดเอาไว้ พวกเขาจะมีความไว้วางใจคุณมากขึ้น และมั่นใจที่มีการติดต่อกับคุณ
 • พลังของการติดต่อ อยู่ที่มีการติดต่อกับผู้อื่นอย่างยาวนาน
 • Greg Schaffer กล่าวว่า "คุณจะไม่มีอิทธิพลเลย ถ้าคุณไม่มีการติดต่อกับผู้อื่น"
 • เราต้องยึดกับคำมั่นสัญญาที่เราพูด มิฉะนั้นจะเสียคน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ คือ

 • 1. วิธีหาจุดร่วม
 • 2. วิธีการสื่อสารที่เรียบง่าย
 • 3. วิธีสร้างความสนใจ
 • 4. วิธีสร้างแรงบันดาลใจ
 • 5. วิธีการรักษามิตรภาพไว้

สรุป John C. Maxwell กล่าวว่า ถ้าคุณต้องการความสำเร็จ คุณต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญคือ คุณต้องเรียนรู้วิธีการติดต่อกับผู้คนและการติดต่อ ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้กันได้

***************************

หมายเลขบันทึก: 584409เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2015 07:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2015 07:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

น่าสนใจมากมากเลยครับ

ได้ประโยชน์มากๆครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี