อ. กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส


วิทยากร
อิสระ
Username
go2getoutcome
สมาชิกเลขที่
153451
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
ประวัติ อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัส

โหลดได้ตาม link : http://www.go2getoutcome.in.th

http://sites.google.com/site/getoutcome/contact-me   

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาโท การบริหารจัดการสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Certified Interactive trainer from ICMA University, Washington D.C.USA.
- Certified Case Research & Writing from Pepperdine University Malibu,California.USA.

ประสบการณ์การทำงาน (อดีต) ด้านทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด (Technology Development Research Center)
- MC Trainer, The MC Creator Co.,Ltd.
- ผู้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
- ผู้ช่วยผู้จัดการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางกระทรวงการคลัง ร่วมกับสำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันพระปกเกล้า
-นักวิจัยโครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ สำนักผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ผู้จัดการโครงการพัฒนานักบริหารยุคใหม่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้จัดการหลักสูตรการพัฒนาองค์กรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อาจารย์พิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ช่วยงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า
- คณะอนุกรรมการวุฒิสภา-ประชาสังคม สำนักเลขาธิการรัฐสภา

ด้านวิทยากร (ภาครัฐ) อาทิเช่น
• กฟผ.ขอนแก่น – การสร้างค่านิยมที่จำเป็นต่อองค์กร
• เทศบาลเมืองลำพูน – ค่านิยมที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการยุคใหม่/ เทคนิคการเจรจาต่อรอง
• เทศบาลตำบลสิงหนคร สงขลา – ค่านิยมสำหรับหน่วยงานราชการยุคใหม่
• สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ยุทธการพลิกตัวและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
• กรมศุลกากร – นักบริหารมืออาชีพ /การสร้างทีมงาน
• กรมสรรพากร – ค่านิยมและการสร้างทีม(5 สำนัก) / นักบริหารระดับต้น (3 รุ่น)
• กรมสรรพสามิต – Result-based Management (2 รุ่น) / Change Management (2 รุ่น)          
 • สำนักงานศาลปกครอง – เทคนิคการสอนงาน (2 รุ่น),
นวัตกรรม-ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทีมงาน, การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง
• กลุ่มภารกิจด้านรายได้กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากรและสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)– การทำงานร่วมกันเชิงบูรณาการ
• สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา –
การพัฒนาภาวะผู้นำและทีมงาน (2 รุ่น)
• สำนักงานประกันสังคม จ.ลพบุรี - การสร้างยุทธศาสตร์การบริการ
• สรรพากร ภาค 8 (เชียงใหม่) – จริยธรรมของผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลง
• สำนักคืนภาษีนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ (2 รุ่น)
• สำนักทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
• กระทรวงศึกษาธิการ – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
• กระทรวงพลังงาน – การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล,การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Planning)
• กรมส่งเสริมการเกษตร – เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
• เทศบาลตำบลลำใหม่ จ.ยะลา – การสร้างจิตสำนึกการทำงานเป็นทีมในภาวะวิกฤติ


• กองทัพเรือ (โรงเรียนสารบรรณ, หน่วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานสัตหีบ, โรงเรียนพลาธิการทหารเรือ) – คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
-วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่น
โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)

- วิทยากรฝึกอบรมการเป็นผู้ดำเนินรายการ บริษัท Dragon group จำกัด - วิทยากร โครงการความร่วมมือปฏิรูประบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง ร่วมกับรัฐบาลเยอรมัน (GTZ)
-วิทยากรฝึกอบรม หัวข้อ “การเมืองไทยยุคใหม่ ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
ประชาชนมีส่วนร่วมคิดและปฏิบัติอย่างไร” ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปี พ.ศ.2543

- วิทยากรกระบวนการ การฝึกอบรมในหลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจการคลัง
สำหรับผู้บริหารระดับกลาง” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและกระทรวงการคลัง
-วิทยากรกระบวนการประจำหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับกลาง
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
- วิทยากรฝึกอบรมหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (2 รุ่น) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
-วิทยากรประจำหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น, ระดับกลาง, ระดับชำนาญการ
โดยความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
• สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ – การวางแผนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ (7 รุ่น),กระบวนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

• สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย – ระบบความคิดเชิงยุทธศาสตร์,เชิงสร้างสรรค์และเชิงบูรณาการ,ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
• สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ – เครื่องมือสร้างองค์ความรู้-Knowledge Creating tools
• เทศบาลเมืองสิงห์บุรี – ค่านิยมการทำงานเป็นทีมภาครัฐ
• โรงเรียนสารบรรณทหารเรือ  - Happy Work Place, การพัฒนาระบบคิดเพื่อการพัฒนางาน
ด้านวิทยากร
(ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอิสระ) อาทิเช่น
•ค่ายพักแรม สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ – ผู้นำเยาชน
• โฟร์โมสต์ – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (9 รุ่น) /ค่านิยมองค์กร (6 รุ่น)
• ยูนิลีเวอร์ – ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 ปี)
• เครือปูนซีเมนต์ไทย – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
• อีริคค์สัน – การสร้างและการพัฒนาทีมงาน
• พาราวินเซอร์ – ค่านิยมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
• Power Buy – Synergy Teamwork
• Pfizer – เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ
• โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ – ค่านิยมที่จำเป็นสำหรับทีมงาน (2 รุ่น)
• โรงพยาบาลบางคล้า – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• โรงพยาบาลบางบ่อ – การบริการที่เป็นเลิศ (5 รุ่น)/ภาวะผู้นำ/การสร้างเอกลักษณ์/การบริหารงานฝึกอบรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
• โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ระยอง – การสร้างทีมงาน (10 รุ่น)
• TAGS – Train the Trainer, การคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะการบริหารจัดการ, ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง (5 รุ่น)
• Danfoss – การบริการที่เป็นเลิศ, Synergy Teamwork (2 รุ่น)
• S&P – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• บริษัท เชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด – การสร้างและพัฒนาทีมงาน
• ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มศว. – ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ (2 รุ่น)
• สามารถเทเลคอม – เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (2 รุ่น)
• สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ – เทคนิคการนำเสนอโครงการ,การสร้างทีมงานพลังทวีประโยชน์
• คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การทำงานเป็นทีมพลังผนึก (Synergy Teamwork), การสร้างค่านิยมองค์กร
• สภาที่ปรึกษาฯ – Moderation Technique / เทคนิคการปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน
• สถาบันพระปกเกล้า – Moderation Technique / เทคนิคการจัดกิจกรรม / เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ /ลับคมวิธีคิด พินิจการเรียนรู้ (5 รุ่น)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี – ภาวะผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง, การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
• Thailand Privilege Card – TPC Team Building, การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (11 รุ่น)
• บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (CPI) – การสร้างทีมงานพลังผนึก (Synergy Teamwork)
• บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) – ค่านิยมองค์กร (3 รุ่น)
• บริษัท TNT Logistics จำกัด –ค่านิยมองค์กร
• มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ – อาจารย์พิเศษด้านการฝึกประสบการณ์นักศึกษา,การสร้างทีมเพื่อการเรียนรู้ (Team Learning)
• คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์
• บริษัท Progress Support Services จำกัด– แนวทางการทำงานเป็นทีมเชิงบูรณาการ
• สมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย – เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอ
• บริษัท สหวิริยา (SSI) จำกัด –การทำงานเป็นทีม
• บริษัท TV Direct จำกัด – HR Service Excellence (HR สู่การบริการที่เป็นเลิศ)
•บริษัท IRPC จำกัด มหาชน – Creative Thinking การคิดเชิงบวกและคิดสร้างสรรค์
• MK Restaurant– ความจงรักภักดีต่อองค์กร (20 รุ่น) / การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

• MK Restaurant – คนสำราญ งานสำเร็จ

ด้านที่ปรึกษา

- คณะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพการให้บริการของบุคลากร โรงพยาบาลบางบ่อ
- ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-ผู้ช่วยที่ปรึกษาโครงการร่างแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มบทบาทของสตรีในการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ที่ปรึกษา ด้านการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน), กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, กรมสรรพสามิต
กรมบัญชีกลางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง, สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน,กระทรวงพลังงาน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร บริษัท ไทยแลนด์พรีวิลเลจคาร์ด จำกัด
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษีและสำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
- คณะที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการสร้างค่านิยมองค์กร กองโภชนาการ
กรมอนามัย, กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุข
- ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษา Young Generation
Club. 
-ที่ปรึกษาด้านการจัดทำมาตรฐานด้านการบริการ สำนักงานสรรพากรภาค 2 กรุงเทพฯ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) ประจำปีงบประมาณ 2549 สำนักงานจังหวัดตรัง
- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
-ที่ปรึกษาโครงการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
-คณะที่ปรึกษาด้านการบูรณาการยุทธศาสตร์ความมั่นคง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-ที่ปรึกษาโครงการทบทวนกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- ที่ปรึกษาด้านการแปลงค่านิยมสู่การปฏิบัติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
-ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมความมั่นคงด้านรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน

ปัจจุบัน

- Training Consultant,
Achieve Value Link Group.
-ที่ปรึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ความเชี่ยวชาญ
-ด้านเทคนิคการนำเสนอ, เทคนิคการเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอบรม
- ด้านเทคนิคการสร้างและการพัฒนาทีมงานเชิงบูรณาการ
- ด้านการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
- ด้านภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง
- ด้านการพัฒนาทักษะทางความคิด (คิดเชิงยุทธศาสตร์, คิดสร้างสรรค์,คิดเชิงระบบ)
- ด้านการพัฒนาทักษะการบริการที่เป็นเลิศด้วยหลักหัวใจบริการ
- ด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- ด้านกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะ (Competency)
- ด้านการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ตามหลักธรรมาภิบาล)
- ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลภาครัฐ
- ด้านเทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ


ผลงานทางวิชาการ

- บทความ “การทำงานเป็นทีมแบบพลังผนึก (Synergy
Teamwork)”
- บทความ “ภาวะผู้นำในยุคความเปลี่ยนแปลง”
- เอกสารประกอบหลักสูตรประกาศนียบัตร “การบริหารการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
- หนังสือ “เทคนิคการนำเกมและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้”
- หนังสือ “แนวทางการปลูกสร้างและพัฒนาจิตสำนึก”
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี