Intensive Communicative English หนองปรือพิทยาคม(2)

โครงการ กองทุนการศึกษาของในหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แต่โครงการนี้ 3 โรงเรียนนี้ทำขึ้นเพื่อถวายในหลวงในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ผู้เขียนไปจัดกิจกรรมให้ครูสามโรงเรียนคือ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายอยู่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษาของในหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านบันทึกแรกได้ที่นี่ครับ

ผู้เขียนไปพักที่บ้านปลูกใหม่ของท่าน ผอ.สรศักดิ์ ไสยะหุต มีไร่ปลูกข้าวโพด ปลูกฟักทองและผักหลายชนิด ในอนาคตคงมีต้นไผ่ มะกรูด มะนาวขึ้นเต็มไร่ ตอนเช้าอากาศดีมาก มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น แต่ในภาพผู้เขียนถ่ายรูปพระอาทิตย์ยามเย็น ที่มองเห็นภูเขาเป็นชั้นๆสวยมาก


ผู้เขียนมาที่ห้องจัดกิจกรรมพบว่าคุณครูมารออยู่แล้ว ผู้เขียนเริ่มด้วยการละลายพฤติกรรมและพยายามกระตุ้นให้คุณครูใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนให้ได้มากที่สุด โดยให้คุณครูจับคู่กันแล้วพลัดกันพูดภาษาอังกฤษตามหัวข้อที่กำหนด เช่น ผลไม้ สัตว์บก อาหารที่ชอบ


กิจกรรมต่อมาออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณครูคุ้นเคยกับคำศัพท์ในห้องเรียนเหล่านี้ เพื่อให้คุณครูนำไปใช้ได้

ประโยคสำหรับคุณครูใช้ในห้องเรียน

1.I' m glad to meet you.

2.Sorry, what did you say?

3.Could you speak more slowly, please?

4.Please explain that again.

5.How do you spell…..?

6.What do you call this in English?

7.Sorry , I can't remember.

8.Who can answer this question?

9.Raise your hand ,please./Show your hand .please.

10. Make a circle.

11. Come here ,please.

12. Go there, please.

13. Listen carefully.

14. Be quiet!

15. Stand in line.

16. Pair up, please.

17. Hurry up.

18. I need two volunteers.

19. How are you?

20. Well don!/Wonderful./Great!/Excellent!/Good job!

คุณครูลองเล่นเกมอาเซียน โดยใช้คำทักทาย ชื่อประเทศอาเซียนด้วย เพื่อให้เห็นแนวทางในการใช้ภาษาอังกฤษกับการเรียนการสอนอาเซียนเพื่อให้สนุกให้คุณครูบูรณาการกับภาษาไทยโดยใช้สุภาษิต หรือตัวละครในวรรณคดี นอกจากนี้ยังบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วยโดยเป็นสูตรเคมี หรือวิชาสังคมเป็นชื่อบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์เป็นต้น


ผู้เขียนเป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มากกว่าการไปสอนคุณครูเนื่องจากคุณครูมีประสบการณ์การสอนที่นานมาก ถ้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน กระตุ้นให้ครูพูดภาษาอังกฤษและอำนวยความสะดวกให้จะทำให้คุณครูได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนจากชั้นเรียนที่หลากหลาย


ผู้เขียนเองนั้นได้พบลูกศิษย์สมัยสอนในระดับมัธยมศึกษาด้วย ทั้งสามคนมาเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมศึกษาหมดแล้ว ผู้เขียนเรียกว่าเจ้าอ้อ ใส่เสื้อเหลืองสอนวิทยาศาสตร์ เสื้อเขียวชื่อนุช อีกคนผู้ชายใส่เสื้อสีม่วงสอนวิทยาศาสตร์และพละศึกษาชื่อหนุ่ย ปีนี้ส่งนักเรียนไปแข่งทักษะวิชาการชนะหลายโครงการ และจะไปแข่งในระดับชาติกลางเดือนธันวาคมนี้


คุณครูได้ฝึกการกล่าวรายงาน การกล่าวปิดงาน การกล่าวอวยพรในวันแต่งงาน หรืออวยพรในวันคล้ายวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษด้วย ในอนาคตอาจให้ครูดูร่างที่จะพูดน้อยกว่านี้ แต่ในภาพรวมคุณครูสามารถกล่าวรายงาน กล่าวเปิดงานได้


มีกลุ่มหนึ่งจัดอวยพรวันเกิด ปรากฏว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ครูคำพัน เลยจัดอวยพรวันคล้ายวันเกิดโดยให้ผอ.สรศักดิ์ อวยพรวันคล้ายวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษด้วย..ช่างสร้างสถานการณ์จริงๆเลย


ก่อนเที่ยงคุณครูแบ่งกลุ่มตามสาระการเรียนรู้ เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่ออกแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยให้ทุกๆคนในชั้นเรียนเป็นนักเรียน นอกจากนี้ยังได้ช่วยกันวิพากษ์การสอนด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าไม่สอนแบบที่ครูสอนควรสอนอย่างไรเป็นต้น


ลองดูครูดนตรีที่สอนดนตรีเป็นภาษาอังกฤษนะครับ พี่ครูเป็นครูประถมศึกษาเอกดนตรี แต่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ เป็นคุณครูที่วาดรูปได้สวยมากด้วยอีกกลุ่มหนึ่งบูรณาการการสอนภาษาอังกฤษกับพละศึกษา เป็นกลุ่มครูภาษาอังกฤษกับพละศึกษา ครูได้ฝึกกิจกรรมด้วย ผู้เขียนคิดว่ากิจกรรมนี้น่าจะสนุกสนานกับนักเรียน นอกจากนี้ควรเรียนการทำท่าทางด้วยว่า ไปทางซ้ายเรียกว่าอะไร การยกมือไปด้านข้างเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เป็นต้นถ้ามีเวลาอยากให้คุณครูได้ออกแบบท่าเต้น คงสนุกและได้ท่าทางมากกว่านี้ครับเพราะได้บอกภาษาอังกฤษกำกับด้วย


การสาธิตการสอนคุณครูทั้งหมด มีส่วนร่วมในกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน ในการสอนคณิตศาสตร์คุณครูได้ลองให้นักเรียนทำกิจกรรมจริง


มีการเตรียมสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเหมือนอยู่ในชั้นเรียนจริงๆด้วย ในภาพบนเป็นการสอนการบวกเลขเป็นภาษาอังกฤษ


ในตอนสุดท้ายเมื่อจบการสอนให้ครูสะท้อนว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง ทำ After Action Review (AAR) คุณครูสะท้อนว่าได้เรียนรู้และได้ทบทวนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ใช้มานานมาก ผู้เขียนหวังว่าคุณครูสามารถประยุกต์กิจกรรมที่ช่วยกันออกแบบไปใช้สอนในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข


ผู้เขียนเองทุกครั้งที่ประเมินการทำกิจกรรม ถ้าพบว่า คุณครูมีความสุขแบบในภาพข้างบน 555 ก็ถือว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จแล้ว รอติดตามผลการที่ครูจะปรับและประยุกต์กิจกรรมต่างๆไปใช้ในชั้นเรียนนะครับ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

น่าไปเรียนรู้ครับท่าน

เขียนเมื่อ 

น่ารักอีกแระ 555

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้ระหว่างพักเที่ยงด้วยคนค่ะ อาจารย์ สบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณท่านอาจารยฺหมอ JJ

ผมเองได้เรียนรู้จากครูด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ was

ตามมาไวนะครับ

555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณอิง

ผมสบายดีครับ

ไม่ได้ข่าวเลย

พาหลานมาเที่ยวงานเกษตรฯ กำแพงแสนไหม

มี 1-10 ธันวาคม 2557 ครับ

เขียนเมื่อ 

หนุกหนาน หนุกหนานจ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

สนุกสนานและได้เรียนรู้

ไปพบท่าน ผอ.มาเมื่อไรครับ

ภาพวิวสวยมากๆ...ดีจริงๆที่บูรณาการเสริมทักษะทางภาษาไปด้วยกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ภาพวิวหลังบ้าน ผอ สรศักดิ์ เลยครับ

เข้าใจว่า ผอ จะปลูกบ้านอยู่ที่นี่แล้ว

เกษียณท่านว่าจะทำไร่ 555

ได้ให้ครูบูรณาการการสอนด้วยครับ

มีความสุขดีนะครับพี่ใหญ่