กิจกรรมที่ 3 การสรุปผังความคิด | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันพุธ ที่ 26 พ.ย. 2557 วันนี้ผมมีคาบสอนจำนวน 3 คาบ ซึ่งเข้าห้องเรียนมาเราจะทำสมาธิโดยให้นักเรียนยืนประจำโต๊ะเครื่องคอมพวิเตอร์ ของตนเองก่อน เพื่อเป็นการฝึกทำสมาธิก่อนเรียน ...

และในวันนี้ผมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทำผังมโนทัศน์ในเรื่องที่เราได้เรียนมา คือ เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ

โดยให้นักเรียนทำชิ้นงานของใครของมัน พร้อมทั้งระบายสีส่งภายในกำหนดคือ ภายในวันนั้น .

เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนนำส่งที่โต๊ะครูในห้องพักการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.ต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)