ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญด้านการปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๑) ว่าด้วยปัญหาหลัก อปท.


ประเด็นร่างรัฐธรรมนูญด้านการปกครองท้องถิ่น (ตอนที่ ๑)

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สรณะ เทพเนาว์, นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย [1]

ในการร่างรัฐธรรมนูญมีประเด็นหลักที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาเพื่อบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ พิจารณาเทียบเคียงปัญหาอุปสรรคการปกครองท้องถิ่นจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งบรรดาประเด็นปัญหาต่าง ๆ มีรายงานผลการศึกษาที่น่าสนใจของนักวิชาการได้ศึกษาไว้บ้างแล้ว

หัวใจของการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญก็คือ "เรื่องการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น" อันเป็นปรัชญาหรือหลักการที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครองท้องถิ่นเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่เห็นง่ายและชัดเจนที่สุด ไม่ว่าจะในแง่ของประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้ง หรือประชาธิปไตยโดยการจัดการปกครองตนเอง

ในรอบ ๓ – ๔ ปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอหนึ่งในประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจ โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี [2], (๒๐ เมษายน ๒๕๕๔) เห็นว่า "การรวมศูนย์อำนาจคือหายนะของประเทศ พรรคการเมืองใดจริงใจ กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นบ้าง" ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) จนกระทั่งเป็นผลสำเร็จออกมาในรูปของ "ร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการปกครองตนเอง"

มติที่ประชุมศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗) ในหัวข้อ"ปกครองจังหวัดอย่างไร ท้องถิ่นได้ประโยชน์" เห็นว่าทางเลือก "จังหวัดปกครองตนเอง" น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะเป็นการเปลี่ยนทั้งระบบในจังหวะเดียว ซึ่งจะมีพลังมากกว่า ลดโอกาสที่จะยืดเยื้อและไม่เสี่ยงต่อการผัดผ่อนไปเรื่อย ๆ ดังที่ปรากฏว่ามีความคืบหน้าน้อยมาก แม้กฎหมายรัฐธรรมนูญจะมีการเร่งรัดให้ดำเนินการในเรื่องนี้มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

เพื่อทบทวนผลการศึกษาที่สำคัญของเหล่าบรรดานักวิชาการ มีสรุปรายงานผลการศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้


รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์ [3], (๒๕๔๗)เห็นว่า การบริหารท้องถิ่นมีปัญหาหลัก ๓ ประการ ได้แก่

๑ ปัญหาด้านอำนาจท้องถิ่น ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ดังนี้

๑.๑ ปัญหาด้านอำนาจในการปกครองตนเอง และความเป็นอิสระของท้องถิ่น ในส่วนนี้จะเป็นปัญหาย่อย ๒ ประการ ได้แก่

(๑) ปัญหาการได้รับการกระจายอำนาจน้อยเกินไป และ

(๒) ปัญหาการได้รับการควบคุมตรวจสอบมากเกินไป

๑.๒ ปัญหาด้านอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยปัญหาย่อย ๒ ประการ ได้แก่

(๑) ปัญหาการมีอำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสม และ

(๒) ปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น

๒ ปัญหาด้านโครงสร้างของท้องถิ่น ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ ปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นไม่เป็นประชาธิปไตย

(๒) โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นไม่ชัดเจน

(๓) โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นมีส่วนคาบเกี่ยวกับระบบการบริหารประเทศ

(๔) โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบไม่เหมาะสม และ

(๕) โครงสร้างของระบบการบริหารท้องถิ่นที่ซับซ้อน

๒.๒ ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยปัญหาย่อยๆ ดังนี้

(๑) ปัญหาด้านโครงสร้างหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓ ปัญหาด้านการบริหารงานของท้องถิ่น ประกอบด้วยปัญหาต่างๆ ดังนี้

๓.๑ ปัญหาด้านนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) ปัญหาการกำหนดนโยบายและแผน

(๒) ปัญหาการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ

(๓) ปัญหาการควบคุมตรวจสอบและการประเมินผล

๓.๒ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) ปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝ่ายนิติบัญญัติ

(๒) ปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝ่ายบริหาร และ

(๓) ปัญหาทรัพยากรบุคคลในฝ่ายปฏิบัติการ

๓.๓ ปัญหาทางด้านการคลังของท้องถิ่น ประกอบด้วย ปัญหาย่อย ๒ ปัญหา คือ

(๑) ปัญหาด้านรายได้ของท้องถิ่น และ

(๒) ปัญหาด้านงบประมาณของท้องถิ่น

ในการแก้ไขปัญหาการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านมา เป็นเพียงการแก้ไขในระดับหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่อาจยังไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือมีการดำเนินการปริวรรตกฎหมายรองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญคือ

๑. ปัญหาเรื่องโครงสร้าง คือ แยกหน้าที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา (มาตรา ๒๘๕)

๒. ปัญหาอำนาจหน้าที่

๒.๑ คณะกรรมการกระจายอำนาจไตรภาคี (มาตรา ๒๘๓)

๒.๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ท้องถิ่นใน รธน. (มาตรา ๒๘๙, ๒๙๐)

๓. ปัญหารายได้ (มาตรา ๒๘๓) คือ

๓.๑ กำหนดเกณฑ์จัดสรรสัดส่วนภาษี ทบทวนทุก ๕ ปี รายงานต่อรัฐสภา

๓.๒ ให้มีกฎหมายกลางรวมรายได้ท้องถิ่นทุกประเภท

๔. ปัญหาการบริหารงานบุคคล (มาตรา ๒๘๘) คือ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลองค์กรเดียว (ไตรภาคี) กำหนดให้มีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม

๕. ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา ๒๘๖)

๖. ปัญหาจำนวนและรูปแบบ อปท. (มาตรา ๗๖)


จากข้างต้นพบว่ามีร่างกฎหมายหลักด้านการปกครองท้องถิ่นมาแล้วดังนี้

๑. ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กฎหมายจัดตั้ง อปท.) พ.ศ. . [4]

๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . [5]

๓. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . [6]

๔. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. . [7]

๕. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .[8]

๖. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .[9]

๗. ร่างพระราชบัญญัติจังหวัดจัดการปกครองตนเอง พ.ศ. .[10]

กรอบแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเป็นดังนี้

(๑) การพิจารณาการจัดความสัมพันธ์ของการกระจายอำนาจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

(๒) การพิจารณาจัดสรรภารกิจอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

(๓) การพิจารณาเรื่องการบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงินการคลัง การบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในการดำเนินการต้องประสานร่วมกับคณะ กมธ.ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะรูปแบบโครงสร้างหน้าที่การปกครองท้องถิ่นด้วย อนึ่ง ข้อเสนอนี้เป็นเพียงแนวความคิดหนึ่งเท่านั้น หากท่านใดมีประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิรูปท้องถิ่น ขอได้ส่งประเด็นความคิดเห็นต่อผู้เขียนได้ในเฟสบุค "สรณะ เทพเนาว์ สพท." ได้ตลอดเวลา


[1] สรณะ เทพเนาว์, สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการปกครองท้องถิ่น, นายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย, ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน ข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๒๒๔๘๗ หน้า ๑๐ คอลัมน์ <การเมืองท้องถิ่น> :#บทความพิเศษ

[2] ศ.นพ.ประเวศ วะสี, "การรวมศูนย์อำนาจคือหายนะของประเทศ พรรคการเมืองใดจริงใจ กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นบ้าง", ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔,http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/analysis/20110420/387277/การรวมศูนย์อำนาจคือหายนะของประเทศ-พรรคการเมืองใดจริงใจ-กระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นบ้าง.html

[3] รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, (๒๕๔๗ : ๑๒๓-๑๓๘) อ้างใน ปติมาภรณ์ พนมไพร, "รัฐกับการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น", http://www.slideshare.net/supakijpaentong/ss-16314152&"ปัญหาและทางออกของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของไทยในปัจจุบัน", http://www.polsci-law.buu.ac.th/technic/download.php?stock_doc_id=47

[4] บทวิเคราะห์และความคิดเห็นต่อ "ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...."(ฉบับผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี, ๒๕๕๔), http://www.kpi.ac.th/kpith/downloads/55-09-11/5 บทวิเคราะห์ร่างประมวลฯ ท้องถิ่น.pdf

[5] "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....",http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/article/article_20111018135304.doc

[6] "ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …." , http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/article/article_20111012110307.doc

[7] "ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ….", http://www.local.moi.go.th/2009/home/infoservice_01.php

[8] "ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน พ.ศ. .…" , ในเวบไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย, http://www.lawamendment.go.th/index.php/laws/item/346-topic_346& "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....", มติ ครม. ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓, http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=223997&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=&meet_date_mm=&meet_date_yyyy=&doc_id1=9792&doc_id2=53&meet_date_dd2=&meet_date_mm2=&meet_date_yyyy2=

[9] "ร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรวมกลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .…" , http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/download/article/article_20111012110400.doc

[10] ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง พ.ศ. .... (ฉบับประชาชนเข้าชื่อ), http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=134

หมายเลขบันทึก: 580860เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2014 16:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 เมษายน 2015 08:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี