ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500.

สรุป

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. บทที่ 1-2 หน้า 1-119.

บทที่ 1

บทนำว่าด้วยสังคมและการเมืองไทย

1. เส้นทางเดินของประวัติศาสตร์ไทยจากสยามเก่าและแนวทางในการศึกษาประวัติการเมืองไทย

การศึกษาเค้าโครงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เพื่อแสงให้เห็นว่ากระบวนการในประวัติศาสตร์มีความต่อเนื่องและเกี่ยวพันกันอย่างไร ในปี 2447 J.Antonio, Guide to Bangkok and Siam ได้เขียนแนะนำว่าใครก็ตามที่ต้องการไปกรุงเทพฯจะไปได้โดยทางเรือจากสิงคโปร์ ใช้เวลาเดินทาง 3 วัน และกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสยามมีประชากร 4 แสนคน โดยเป็นประชากรที่ผสมปนเปกันทางชาติพันธุ์ นอกจากนี้กรุงเทพฯ สยามเป็นเพียงประเทศเล็ก ๆ อยู่นอกเส้นทางคมนาคมของโลกตะวันตก สยามในช่วงของการเปลี่ยนคริสต์ศตวรรษเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 เป็นประเทศในเอเชียที่กำลังมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีกระบวนการของที่เรียกว่า westernization และ modernization กำลังเปลี่ยนจากสยามเก่าเป็นสยามใหม่ 8 สรุป ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)