การสอบธรรมสนามหลวง 2557


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ธ) เป็นประธานในการเปิดสอบธรรมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดสอบธรรมสนามหลวง(ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2557ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีนักศึกษาคฤหัสถ์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าทำการสอบตามรายวิชาการต่อไปนี้

1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

2. วิชาะรรม

3. วิชาพุทธะ

4. วิชาวินัย

ทั้งนี้โดยระเบียบของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นั้นจะต้องสอบไล่ได้นักธรรมเอก สำหรับพระภิกษุ ส่วนคฤหัสถ์ต้องสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี จึงจะสามารถดำเนินการขอสำเร็จการศึกษาได้.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)