เวรประจำวันในโรงเรียน (3/11/2557)

ในวันนี้เป็นเวรประจำโรงเรียนต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมารอรับนักเรียบนที่อยู่นอกมาเรียนและได้รับหน้าที่เป็นครูเวรประจำโรงอาหารซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ ครูที่เป็นเวรดูแลโรงอาหาร ให้มาลงชื่อในการปฏิบัติหน้าที่เวรที่โรงอาหารทุกครั้งที่เป็นเวร ครูเวรเป็นผู้ดูแลการเข้าแถวรับอาหารของนักเรียน ครูเวรดูแลภาชนะใส่อาหารว่าสะอาดและเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีปัญหาให้รับแจ้งฝ่ายบริการ ดูแลนักเรียนรับประทานอาหารให้เรียบร้อย มีบันทึกนักเรียนประพฤติผิด มารยาทรับประทานอาหารและติดตามผล ดูแลความสะอาดให้ทั่วถึง รายงานหัวหน้าฝ่ายปกครอง ถ้าพบผู้ปกครองนำอาหารมาขายในโรงเรียน อีกทั้งผมยังเก็บรูปภาพบรรยากาศมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)