เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

สพฐ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) Management information System. สำหรับผู้บริหารสังกัด สพป.ระยอง1-2 สพป.จันทบุรี สพป.ตราด สพป.ชลบุรี สพม.17-18 ณ โรงแรมสตาร์พลาซ่า ระยอง ระหว่างวันที่17-20 พ.ย.2557

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ สพฐ. ได้เปิดประเด็นการประรูปการศึกษาไทย ผ่านมุมมองจากข้อมูลหลายอย่าง เช่น จำนวนปีที่ประชากรได้รับการศึกษา การลงทุนงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก ผลการทดสอบ Pisa nt o-net ที่ไทยยังตกตำ่อยู่ และความจำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและการบริหาร โดยท่านกล่าวว่า "วันนี้เป็นวันแตกหักของการปฏิรูปการศึกษาไทย ถ้าไม่สำเร็จ ก็ไม่ต้องหวัง"

ดร.มนตรี แย้มกสิกรรม ได้ชี้ให้เห็นเพิ่มเติมว่า การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารและการทำงานนั้นทำได้จริง เพียงแต่เราต้อง สนใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ต้องปฏิรูปครูก่อน ครูเก่ง นักเรียนเก่ง การเรียนรู้ e-learning and m-learning. = u-learnin

การใช้ google app อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์การศึกษาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่เราต้องเรียนรู้และศึกษาวิธการใช้

ภาคบ่าย ดร.ดิษกุล รองเลขาธิการ กศน. ซึ่งท่านเคยเป็นอาจารย์สอนการนิเทศการศึกษาในตอนเรียนปริญญาโท ของข้าพเจ้าซึ่งเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีมาใช้นิเทศ และการเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ เช่น gotoknow. Class start. เป็นต้น นอกจากนี้ยังสะท้อนการพัฒนาเทคโนโลยีแก้วในปัจจุบันซึ่งเป็นจริงแล้วทุกวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของวิชัย จันทร์ส่อง ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาความเห็น (0)