ปฐิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตร์(31/11/2557)

ในวันวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่กำหนดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนที่2/2557วันศุกร์ที่31ตุลาคม2557ณศาลาร่มโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์เวียงบัว)ตามรายละเอียด ดังนี้ การประถมศึกษา, การศึกษาปฐมวัย, การศึกษาพิเศษ,คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา เวลา 08.00 – 12.00 น.ประชุมสัมมนา ณ ศาลาร่มโพธิ์ เวลา 13.00 – 17.00 น. พบอาจารย์นิเทศก์ / สาขาวิชา จิตวิทยาและการแนะแนว, การศึกษานอกระบบ, เกษตรศาสตร์, ดนตรีศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, นาฏศิลป์,พลศึกษา, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ศิลปศึกษา, สังคมศึกษา เวลา 08.00 – 12.00 น. พบอาจารย์นิเทศก์ / สาขาวิชา เวลา 13.00 – 17.00 น. ประชุมสัมมนา ณ ศาลาร่มโพธิ์ ก็เป็นการแจงว่านักศึกษาจะต้องทำอะไรบ้างในเทอมนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)