The 100 Greatest Leadership Principles of All Time


ซุนวูกล่าวว่า...ภาวะผู้นำ คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งห้าประการ คือ ฉลาด สัตย์ซื่อ มีมนุษยธรรม กล้าหาญ และมีวินัย

The 100 Greatest Leadership Principles of All Time

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

11 พฤศจิกายน 2557

ซุนวูกล่าวว่า...

ภาวะผู้นำ คือ ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งห้าประการ คือ ฉลาด สัตย์ซื่อ มีมนุษยธรรม กล้าหาญ และมีวินัย

–ฉลาดเกินไปจะกลายเป็นขบถ

–มีน้ำใจมากไปจะกลายเป็นอ่อนแอ

–เชื่อคนมากไปจะกลายเป็นความเขลา

–เชื่อมั่นในกำลังมากไปจะกลายเป็นความรุนแรง

–เข้มงวดกฎระเบียบมากไปจะกลายเป็นความโหดร้าย

ผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งห้าประการและใช้อย่างเหมาะสมจึงเป็นผู้นำที่แท้จริง

ประการที่ 1 ฉลาด (Intelligence)

 • 1.Many people have ideas on how others should change; few people have ideas on how they should change. (Leo Tolstoy)
 • 2.It's amazing how many cares disappear when you decide not to be something, but to be someone (Coco Chanel)
 • 3.The only real training for leadership is leadership. (Anthony Jay)
 • 4.The ultimate leader is one who is willing to develop people to the point that they surpass him or her in knowledge and ability. (Fred A. Manske )
 • 5.A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus. (Martin Luther King, Jr.)
 • 6.Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. (Ralph Waldo Emerson)
 • 7.Forethought and prudence are the proper qualities of a leader. (Tacitus)
 • 8.A true leader always keeps an element of surprise up his sleeve, which others cannot grasp but which keeps his public excited and breathless. (Charles deGaulle)
 • 9.Those who know how to win are more numerous than those who know how to make proper use of their victories. (Polybius)
 • 10.If a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable to him. (Seneca)
 • 11.I used to think that running an organization was equivalent to conducting a symphony orchestra. But I don't think that's quite it; it's more like jazz. There is more improvisation. (Warren Bennis)
 • 12.The first method for estimating the intelligence of a ruler is to look at the men he has around him. (Niccolo Machiavelli)
 • 13.The chief executive who knows his strengths and weaknesses as a leader is likely to be far more effective than the one who remains blind to them. He also is on the road to humility— that priceless attitude of openness to life that can help a manager absorb mistakes, failures, or personal shortcomings. (John Adair)
 • 14.Management is efficiency in climbing the ladder of success; leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall. (Stephen R. Covey)
 • 15.One of the tests of leadership is to recognize a problem before it becomes an emergency. (Arnold Glasow)
 • 16.There's nothing more demoralizing than a leader who can't clearly articulate why we're doing what we're doing. (James Kouzes and Barry Posner)
 • 17.There are no mistakes so great as that of being always right. (Samuel Butler)
 • 18.You can use all the quantitative data you can get, but you still have to distrust it and use your own intelligence and judgment. (Alvin Toffler)
 • 19.A leader is one who sees more than others see, who sees farther than others see, and who sees before others see. (Leroy Eimes)
 • 20.Great spirits have always found violent opposition from mediocrities. The latter cannot understand it when a man does not thoughtlessly submit to hereditary prejudices but honestly and courageously uses his intelligence. (Albert Einstein)

ประการที่ 2 สัตย์ซื่อ (Trustworthiness)

 • 21.We must become the change we want to see. (Mahatma Gandhi)
 • 22.A good leader can't get too far ahead of his followers. (Franklin D. Roosevelt)
 • 23.Never give an order that can't be obeyed. (Douglas MacArthur)
 • 24.I cannot trust a man to control others who cannot control himself. (Robert E. Lee)
 • 25.No man is wise enough by himself. (Plautus)
 • 26.No man will make a great leader who wants to do it all himself, or to get all the credit for doing it. (Andrew Carnegie)
 • 27.You don't have to hold a position in order to be a leader. (Anthony D'Angelo)
 • 28.I have yet to find the man, however exalted his station, who did not do better work and put forth greater effort under a spirit of approval than under a spirit of criticism. (Charles Schwab)
 • 29.Never hire or promote in your own image. It is foolish to replicate your strength and idiotic to replicate your weakness. It is essential to employ, trust, and reward those whose perspective, ability, and judgment are radically different from yours. It is also rare, for it requires uncommon humility, tolerance, and wisdom. (Dee W. Hock)
 • 30.Help others get ahead. You will always stand taller with someone else on your shoulders. (Bob Moawad)
 • 31.The leaders who work most effectively, it seems to me, never say "I." And that's not because they have trained themselves not to say "I." They don't think "I." They think "we"; they think "team." They understand their job to be to make the team function. They accept responsibility and don't sidestep it, but "we" gets the credit . . . This is what creates trust, what enables you to get the task done. (Peter F. Drucker)
 • 32.It is important that an aim never be defined in terms of activity or methods. It must always relate directly to how life is better for everyone . . . The aim of the system must be clear to everyone in the system. The aim must include plans for the future. The aim is a value judgment. (W. Edwards Deming)
 • 33.Treat people as if they were what they ought to be and you help them to become what they are capable of being. (Johann Wolfgang von Goethe)
 • 34.One measure of leadership is the caliber of people who choose to follow you. (Dennis A. Peer)
 • 35.A true leader has to have a genuine open-door policy so that his people are not afraid to approach him for any reason. (Harold Geneen)
 • 36.Leadership is getting people to work for you when they are not obligated. (Fred Smith)
 • 37.A leader leads by example, whether he intends to or not. (Anonymous)
 • 38.Delegating work works, provided the one delegating works too. (Robert Half)
 • 39.Leaders are dealers in hope. (Napoleon)
 • 40.The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you." In between, the leader is a servant. (Max DePree)

ประการที่ 3 มีมนุษยธรรม

(Humaneness)

 • 41.The man whose authority is recent is always stern. (Aeschylus)
 • 42.Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. (Plato)
 • 43.As for the best leaders, the people do not notice their existence. . . When the best leader's work is done the people say, "We did it ourselves!" (Lao-tse)
 • 44.You do not lead by hitting people over the head—that's assault, not leadership. (Dwight D. Eisenhower)
 • 45.Leadership is a combination of strategy and character. If you must be without one, be without the strategy. (H. Norman Schwarzkopf)
 • 46.Leadership is solving problems. The day soldiers stop bringing you their problems is the day you have stopped leading them. They have either lost confidence that you can help or concluded you do not care. Either case is a failure of leadership. (Karl Popper)
 • 47.He makes a great mistake, who supposes that authority is firmer or better established when it is founded by force than that which is welded by affection. (Terence)
 • 48.Lead and inspire people. Don't try to manage and manipulate people. Inventories can be managed but people must be led. (Ross Perot)
 • 49.There go my people. I must find out where they are going so I can lead them. (Alexandre Auguste Ledru-Rollin)
 • 50.People ask the difference between a leader and a boss . . . The leader leads, and the boss drives. (Theodore Roosevelt)
 • 51.The boss drives his men; the leader coaches them. The boss depends upon authority; the leader on good will. The boss inspires fear; the leader inspires enthusiasm. The boss says "I"; the leader say "we." The boss fixes the blame for the breakdown; the leader fixes the breakdown. The boss says "go"; the leader says "let's go!" (Gordon Selfridge)
 • 52.The highest proof of virtue is to possess boundless power without abusing it. (Thomas Babington Macaulay)
 • 53.Do you wish to rise? Begin by descending. You plan a tower that will pierce the clouds?
  Lay first the foundation of humility. (St. Augustine)
 • 54.In order to make a fire burn, you fan the live coals. In order to keep your organization fired up, it's imperative that you find and motivate the leaders or potential leaders in your organization regardless of how far down the line they might be. (Dexter Yager)
 • 55.Knowledge alone is not enough to get desired results. You must have the more elusive ability to teach and to motivate. This defines a leader; if you can't teach and you can't motivate, you can't lead. (John Wooden)
 • 56.Leaders focus on the soft stuff. People. Values. Character. Commitment. A cause. All of the stuff that was supposed to be too goo-goo to count in business. Yet it's the stuff that real leaders take care of first. And forever. That's why leadership is an art, not a science. (Tom Peters)
 • 57.Nobody rises to low expectations. (Calvin Lloyd)
 • 58.The leader has to be practical and a realist, yet must talk the language of the visionary and the idealist. (Eric Hoffer)
 • 59.Leaders must be close enough to relate to others, but far enough ahead to motivate them. (John Maxwell)
 • 60.If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. (Isaac Newton)

ประการที่ 4 กล้าหาญ (Courage)

 • 61.Abraham Lincoln did not go to Gettysburg having commissioned a poll to find out what would sell in Gettysburg. There were no people with percentages for him, cautioning him about this group or that group or what they found in exit polls a year earlier. When will we have the courage of Lincoln? (Robert Coles)
 • 62.You've got to jump off cliffs all the time and build your wings on the way down. (Ray Bradbury)
 • 63.The trouble is, if you don't risk anything, you risk even more. (Erica Jong)
 • 64.In matters of style, swim with the current; in matters of principle, stand like a rock. (Thomas Jefferson)
 • 65.Not the cry, but the flight of the wild duck, leads the flock to fly and follow. (Chinese proverb)
 • 66.Leadership is action, not position. (Donald H. McGannon)
 • 67.Self-assurance is two-thirds of success. (Gaelic proverb)
 • 68.A brave captain is as a root, out of which, as branches, the courage of his soldiers doth spring. (Sir Philip Sidney)
 • 69.If the leader is filled with high ambition and if he pursues his aims with audacity and strength of will, he will reach them in spite of all obstacles. (Karl von Clausewitz)
 • 70.The charismatic leader gains and maintains authority solely by proving his strength in life. (Max Weber)
 • 71.Anyone can hold the helm when the sea is calm. (Publilius Syrus)
 • 72.It's hard to lead a cavalry charge if you think you look funny on a horse. (Adlai Stevenson)
 • 73.The only way around is through. (Robert Frost)
 • 74.An army of sheep led by a lion would defeat an army of lions led by a sheep. (Arab proverb)
 • 75.A leader must have the courage to act against an expert's advice. (James Callaghan)
 • 76."Safety first" has been the motto of the human race for half a million years; but it has never been the motto of leaders. A leader must face danger. He must take the risk and the blame, and the brunt of the storm.( Herbert N. Casson)
 • 77.If it's a good idea, go ahead and do it. It is much easier to apologize than it is to get permission. (Grace Hopper)
 • 78.Don't be afraid to take a big step when one is indicated. You can't cross a chasm in two small steps. (David Lloyd George)
 • 79.Most companies don't die because they are wrong; most die because they don't commit themselves . . . You have to have a strong leader setting a direction. And it doesn't even have to be the best direction—just a strong, clear one. (Andy Grove)
 • 80.Leaders are visionaries with a poorly developed sense of fear and no concept of the odds against them. (Dr. Robert Jarvik)

ประการที่ 5 มีวินัย (Discipline)

 • 81.Mountaintops inspire leaders but valleys mature them. (Winston Churchill)
 • 82.All men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power. (Abraham Lincoln)
 • 83.It is not fair to ask of others what you are unwilling to do yourself. (Anna Eleanor Roosevelt)
 • 84.Example is leadership. (Albert Schweitzer)
 • 85.What you cannot enforce, do not command. (Sophocles)
 • 86.Half of the harm that is done in this world is due to people who want to feel important . . . They do not mean to do harm . . . They are absorbed in the endless struggle to think well of themselves. (T.S. Eliot)
 • 87.Be willing to make decisions.
  That's the most important quality in a good leader. Don't fall victim to what I call the "ready-aim-aim-aim-aim syndrome." You must be willing to fire. (George S. Patton)
 • 88.The speed of the leader determines the rate of the pack. (D. Wayne Lukas)
 • 89.The spirited horse, which will try to win the race of its own accord, will run even faster if encouraged. (Ovid)
 • 90.A community is like a ship: Everyone ought to be prepared to take the helm. (Henrik Ibsen)
 • 91.For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? (St. Paul)
 • 92.Have patience. All things are difficult before they become easy. (Saadi Shirazi)
 • 93.It is always easier to dismiss a man than it is to train him. No great leader ever built a reputation on firing people. Many have built a reputation on developing them. (Anonymous)
 • 94.I am a man of fixed and unbending principles, the first of which is to be flexible at all times. (Everett Dirksen)
 • 95.To be a leader of men, one must turn one's back on men. (Havelock Ellis)
 • 96.Leadership is a matter of having people look at you and gain confidence, seeing how you react. If you're in control, they're in control. (Tom Landry)
 • 97.In simplest terms, a leader is one who knows where he wants to go, and gets up, and goes. (John Erskine)
 • 98.Leadership consists not in degrees of technique but in traits of character; it requires moral rather than athletic or intellectual effort, and it imposes on both leader and follower alike the burdens of self-restraint. (Lewis H. Lapham)
 • 99.With great power, comes great responsibility. (Stan Lee)
 • 100.And when we think we lead, we are most led. (Lord Byron)

****************************************************

หมายเลขบันทึก: 580240เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2014 20:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2014 11:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ผู้นำดี ผู้ทำดี ต้องดีครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี