​วัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง


บทนำ

                ประเพณีลอยกระทงที่ถือปฏิบัติสืบกันมานั้นตามประวัติความเป็นมาได้เกิดจากการอันเชิญคัมภีร์พระพุทธศาสนามาประดิษฐานไว้ในประเทศไทยสมัยกรุงสุโขทัยโดยมีพระร่วงเจ้า(พระเจ้าอรุณราช) ทรงเป็นผู้มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา และสืบเนื่องด้วยพระสนมเอก กล่าวคือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ผู้มีความศรัทธาในพระศาสนาเช่นกันได้ศึกษาคัมภีร์พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ่งจึงได้คิดค้นประดิษฐ์โคมประทีปสําหรับการบูชาในวันเพ็ญเดือน 12 จึงนับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของประเพณีการลอยกระทงในประเทศไทย แม้ไม่ปรากฏชัดเจนว่าประกอบมาตั้งแต่เมื่อไร และเท่าที่มีหลักฐานค้นพบ คือ ตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิษฐานไว้ว่า “เดิมทีเดียวเป็นพิธีของพราหมณ์ กระทําเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามพระองค์ ได้แก่ พระอิศวร พระนารายณ์ และ Loi_Katong_2557.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)