ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้รับกระทู้คำถามเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์เรื่องKMในโรงพยาบาลบ้านตาก ในเรื่องของตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินของตัวชี้วัดต่างๆ ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวมของการทำKMของหน่วยงานต่างๆได้ จึงขอยกรายละเอียดมานำเสนอเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้นำเสนอความคิดเห็นตามรายการในกระทู้  ดังนี้ครับ

เรียนคุณหมอพิเชฐ พี่เกศราภรณ์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านตาก และผู้ที่เข้ามาอ่านข้อความนี้ ทุกๆ ท่าน
ผมได้สรรหาตัวชี้วัดความสำเร็จสำหรับวัดความสำเร็จของKM ในรพ.บ้านตาก จากการทบทวนวรรณกรรมทำให้ได้ตัวชี้วัดมาประมาณ 10 ตัวชี้วัด แต่ผมยังไม่ได้กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จของตัวชี้วัดแต่ละตัวทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผล KM เหมาะกับกรณีศึกษามากที่สุดและเป็นการป้องกัน Bias ที่อาจเกิดจากตัวนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ผมก็เลยอยากขอให้ทางคุณหมอ และพี่เกศราภรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ช่วยกำหนดเกณฑ์ในการวัดความสำเร็จให้กับตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยครับ ว่าต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่(คืออยากให้ออกมาเป็นตัวเลขไปเลยครับเพื่อจะได้ประเมินระดับความสำเร็จในภาพรวมได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ในระดับที่ผมตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่)


1. ลักษณะของบุคลากรตามแนวคิดThe fifth discipline ของ เซ็งเก้ (อันนี้ผมใช้Likert Scale)


2. จำนวนกลุ่ม CoP ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลบ้านตาก(ควรมีจำนวนเท่าไรหรือสัดส่วนเท่าไร?)


3. จำนวนสมาชิกของกล่ม CoP (แต่ละกลุ่มควรมีจำนวนสมาชิกเท่าไร?จึงจะเหมาะสม)


4. จำนวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคลังความรู้ของโรงพยาบาลบ้านตาก (มีเท่าไรจึงถือว่าประสบความสำเร็จ?)


5. จำนวนอัตราการเพิ่มขึ้นขององค์ความรู้ที่อยู่ในคลังความรู้ของรพ.บ้านตาก (เทียบกับก่อนมี KM และปัจจุบันที่มี KM แล้ว สัดส่วนการเพิ่มต่อระยะเวลาควรจะเป็นเท่าไร?)


6. จำนวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการคิดค้นของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งรวมถึงตัวแบบทางการบริหารจัดการด้วย (เทียบกับช่วงก่อนที่จะมี KM ที่เป็นรูปแบบในรพ.แล้วในปัจจุบันควรจะมีเท่าไรจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ)


7. ต้นทุนที่ลดลงจากสิ่งประดิษฐ์ที่รพ.บ้านตากสร้างขึ้นเอง เปรียบเทียบกับการสั่งซื้อจากภายนอก (อันนี้ผมใช้เกณฑ์ว่า 50%ขึ้นไปดีมาก 40%ดี 30% ปานกลาง 20% พอใช้ 10%ยังต้องปรับปรุง-ตัวชี้วัดอันนี้พอจะใช้ได้ไหมครับ อยากให้ช่วยแสดงความคิดเห็นครับ)


8. มีการนำเอาตัวแบบด้านการบริหารจัดการที่คิดค้นขึ้นเองเอาไปใช้จริงในการบริหารงานในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล(อันนี้ผมจะใช้ Checklist แล้วกำหนดเกณฑ์เหมือนข้อ 7)


9. การเข้าใช้ระบบ ดังนี้ครับ
9.1 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ (กี่คนต่อวันจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ)
9.2 จำนวนสมาชิกของเว็บไซต์ (รพ.คาดหวังไว้เท่าไรจึงจะถือว่าประสบความสำเร็จ)
9.3 จำนวนการส่ง/Post ข้อความในเว็บบอร์ดและอัตราส่วนการเพิ่ม (เท่าไรจึงจะประสบความสำเร็จ?)
9.4 ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าใช้ระบบ (อันนี้ผมทำเป็น Likert Scale แล้วครับ)
10. จำนวนการมาศึกษาดูงานด้าน KM จากหน่วยงานอื่น (ควรจะเป็นเท่าไรจึงจะประสบความสำเร็จ)
ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวที่ผมได้มานี้จำเป็นที่จะต้องมีเกณฑ์ในแต่ละตัวครับ เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเมื่อด้องสอบ Defend หัวข้ออีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผมจึงขอรบกวนทางคุณหมอพิเชฐ พี่เกศราภรณ์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือผู้ที่มีความรู้ด้าน KM ช่วยกัน Comment หรือกำหนดเกณฑ์ให้กับผมด้วยครับ ขอบคุณครับ
ขอแสดงความนับถือ
ไกรวุฒิ ใจคำปัน
09-1922878
[email protected]
[email protected]

 

ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะครับ ผมอ่านแล้วก็หนักใจกับการตอบเหมือนกัน ตอนนี้ได้มอบให้ศูนย์คุณภาพ จัดทำคำตอบเบื้องต้นก่อนเสนอให้กรรมการบริหารโรงพยาบาลพิจารณาก่อนส่งให้คุณไกรวุธ