ได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกา 49 ณ ม.นเรศวร ซึ่งถือเป็นการเข้าร่วมครั้งที่ 3 ของผม (มอ., ม.มหิดล, มน.) พอกลับมาก็ทำ AAR และจะเขียนลง Blog ก็ลืมชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน เพราะไม่ได้ post มาหลายเดือนแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายประการ เลยต้องใช้ตัวช่วยในเมนู "ลืมชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน" ก็ขอเล่าบรรยากาศและสิ่งที่ได้

  • วันพฤหัสที่ 2 พ.ย. 49 เป็นการฝึกอบรมคุณอำนวยในหัวข้อ "ทศพักตร์นักจัดการความรู้สู่เครือข่ายคุณอำนวยระดับชาติ" ณ ห้อง Main Conference ตึก CITCOM มน. -บรรยายกาศ เป็นการนำทีมวิทยากรจาก มข. โดยท่านอาจารย์หมอจิตเจริญ (JJ) เป็นการนำแสดงกิจกรรมที่เสนอถึงรูปแบบ/ขั้นตอน/เทคนิค/เครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าภาพและทีมวิทยากรที่ตั้งใจและเตรียมการมาเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับคุณอำนวยหน้าใหม่ -สิ่งที่ได้ 1. ได้เห็นขั้นตอน/กระบวนการที่เหมาะสมในการสร้างบรรยากาศ โดยเริ่มจาก 1)ทำความรู้จักกันระหว่างสมาชิกเครือ (รู้เขารู้เรา) 2)สร้างความสนใจร่วมกันจากการดูวีดีทัศน์ 3)แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเดียวกันด้วยกระบวนการกลุ่มย่อยและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกลุ่ม 2. เครื่องมือ/เทคนิค ที่เคยอ่านเพียงในตำรา 1)worid cafe 2)การแปลความคิดออกมาเป็นภาพวาด 3)การจุดเทียนเพื่อสร้างสมาธิ 4)สัญญาใจไฟปรารถณา 3. ได้เป็นคุณอำนวย (จำเป็น) ของกลุ่มเนื่องจากอายุน้อยสุด และเป็นตัวแทนนำเสนอผลของกลุ่ม ซึ่งเป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมเสวนาทั้ง 3 ครั้ง ตื่นเต้นมากครับ เนื่องจากด้วยบุคลิกและธรรมชาติของงานที่ทำไม่มีโอกาสเช่นนี้ แต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำอีกครับ
  • วันที่ 3-4 พ.ย. 49 เสวนาสมาชิกเครือข่ายในหัวข้อ "การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้" ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย -บรรยายกาศ เป็นการดำเนินรายงานที่ไม่ยึดติดกับกำหนดการที่แจ้งไว้แต่แรกเท่าใดนัก โดยเป็นการแบ่งกลุ่มเล่าถึงBest Practice ของแต่ละคนเกี่ยวกับการพัฒนาคนในหน่วยงาน (กลุ่มละ8-10คน คละสถาบัน) และตามด้วยปาฐกถาของอาจารย์หมอวิจารณ์ เรื่อง "องค์กร Chaordic" และตามด้วยอาจารย์หมออภิชาติ เรื่อง "HRD" สุดท้ายแต่ละกลุ่มเลือกมาเล่าหนึ่งเรื่องรวมทั้งปัจจัยความสำเร็จของกลุ่ม สำหรับวันที่ 4 วันสุดท้าย แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อหาแก่นความรู้ของการสัมมนาในครั้งนี้ -สิ่งที่ได้ 1. การทำการบ้านการเตรียมตัวก่อนเข้าเสวนา เป็นหัวใจสำคัญที่สุด เพราะได้ฟังการบรรยาย เรื่อง "องค์กร Chaordic" แล้วต้องยอมรับว่าตนเองศึกษามาน้อยมาก ไม่สามารถเปลี่ยนจากสิ่งที่ฟังเป็นภาพในหัวได้ 2. เรื่องเล่ามากมายที่เป็นเทคนิคในการพัฒนางานของตนเอง 3. Card Technique 4. AAR แบบกลุ่มจาก อ.ประจักษ์ มข.

สุดท้ายผมขอขอบคุณเจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นอย่างสูงมากครับ

KPN