Baby Research : 6. การเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน

บอย สหเวช

   วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ ส่งสัญญาณไฟเขียวให้บุคลากรในสำนักงานเลขานุการทำวิจัยสถาบันกันอย่างเต็มที่ นอกจากจะมีประกาศของคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยสถาบัน ซึ่งจะต้องได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ หรือ มีการนำเสนอในการประชุม หรือสัมมนาทางวิชาการแล้ว ยังมีการเตรียมจัดทำ ร่าง ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน อีกด้วย

    การจะได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยสถาบันนั้น  การเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน เป็นปัจจัยสำคัญด่านแรก ที่จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคณะ

    ผู้ที่จะมาให้คำแนะนำ คือ ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและการพัฒนา มีกำหนดการดังนี้ครับ

 

กำหนดการกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
เรื่อง "การเขียนโครงร่างงานวิจัยสถาบันเพื่อเสนอขอทุน"
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

......................................................

เวลา 13.30 -13.40 น.  กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

เวลา 13.40 - 14.30 น. บรรยาย เรื่อง " การเขียนโครงร่างงานวิจัย
                                      สถาบันเพื่อเสนอขอทุน" 
                                      โดย ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย

เวลา 14.30 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.40 - 15.30 น. บรรยาย เรื่อง " การเขียนโครงร่างงานวิจัย
                                      สถาบันเพื่อเสนอขอทุน" (ต่อ)

เวลา 15.30 น.               ปิดการสัมมนา
        

   ดูกำหนดการเรียบง่าย ความจริงคงไม่ยึดติดกับกำหนดการมากไป เพราะว่าวันนั้นแต่ละงานของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ จะมีโจทย์ในมืออยู่แล้ว เพียงแต่เมื่อจบกิจกรรมในวันนี้ทุกงานสามารถเขียนโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนได้เลย หลังจากกิจกรรมนี้จะมีการรายงานความก้าวหน้าให้ อ.ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ได้ทราบในวันที่ 8 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นวันสำคัญของอ.ศุภวิทูครับ

    ที่สำคัญงานนี้นอกจากจะมีบุคลากรในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่นัดรวมพลกันในวันนี้แล้ว ยังเชิญชวนหน่วยงานอื่นมาร่วมรับฟังด้วย โดยเฉพาะหน่วยประกันคุณภาพ คุณตูน (ผอ.หน่วยประกันคุณภาพ) แจ้งความจำนงมาเป็นคนแรกเลย


                                                                                        บอย สหเวช
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#baby-research

หมายเลขบันทึก: 57923, เขียน: 08 Nov 2006 @ 12:48 (), แก้ไข: 15 May 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยคะ บทสรุปจากการสัมมนาในวันนั้น เป็นอย่างไร อย่าลืมแลกเปลี่ยนสู่กันฟังด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

ถึง คุณรัตติยา

  • วันที่ 17 จะสรุปผ่านทาง blog ครับ