Office KM : 18. ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน

   บันทึกก่อนหน้านี้ได้มีการนำเสนอในเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 และ 10.2 ดัง Link ที่ทำไว้ด้านล่าง
เกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ เกณฑ์ดัชนีที่ 10.2 งานการเงินและพัสดุ

    บันทึกนี้ขอเสนอเกี่ยวกับเกณฑ์ดัชนีที่ 10.3 งานนโยบายและแผน  มาให้ชาว Office KM ได้ร่วม ลปรร. กันครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีแผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผนที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
  • มี (1) + มีการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามแผน
  • มี (2) + มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  • มี (3) + มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและจัดทำสรุปรายงาน
  • มี (4) + มีนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า

    - ควรพิจารณาปรับเกณฑ์ให้เหมาะสม และชี้ถึงประสิทธิผล (Output) ของงานมากยิ่งขี้น เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้อยู่ค่อนข้างมีความซ้ำซ้อนกับเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 1 อยู่แล้ว

    - การนำตัวชี้วัดของ กพร. มาพิจารณาร่วมในการกำหนดเกณฑ์การตัดสิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติที่ 1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติราชการ

    - การมีการกำหนดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ชัดเจนในแต่ละปี เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพงานอย่างแท้จริง เช่น มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริหาร มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0 เป็นต้น


        ชาว Office KM ในกลุ่มงานนโยบายและแผน คิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                         บอย สหเวช
                                                                                           7 พ.ย. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

นิตยา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ไม่รู้จะให้ข้อคิดเห็นยังไง  ก็พี่บอยเขียนไปหมดแล้วทั้ง 3 ข้อ นั่นล่ะค่ะ
sarita
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ถ้าพี่บอยคิดว่าเกณฑ์ดังกล่าวซ้ำซ้อนกับในองค์ประกอบที่ 1 เห็นควรปรับเกณฑ์ให้เหมือนกันทุกงาน

หมายเลขบันทึก

57927

เขียน

08 Nov 2006 @ 13:05
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 16:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก