หลังจากมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องของKm มาก็ตั้ง2-3 ครั้งแล้ว  และผมก็ได้นำความรู้ที่ได้มาประสานต่อกับเกษตรกร  เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับนโยบาย จังหวัดในเรื่องของ Km  โดยเกษตรกรก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทำงานในระบบKm  ของชะอวด เป็นอย่างไร  วันนี้ต้องขอตัวเข้าตำบลก่อนเพราะมีนัดกับเกษตรกรในตำบลท่าเสม็ด