ให้นิสิตไปคำนวณหาค่าต่าง ๆของ Excel เพื่อใช้ในงานประวัติศาสตร์