สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ได้จัดทำเครื่องมือวัดทักษะการคิดระดับสูง