ต้นไม้แห่งความหวัง : เครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาพช่องปากหนองคาย (๑)


มาตามนัด  ออกเดินทางจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.หนองคาย)  ๑  คันรถทัวร์  ๒   ชั้น

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ทันตาภิบาล)  ทันตแพทย์  บรรจุใหม่  ย้ายมาทำงานใหม่ที่หนองคาย

ส่วนหนึ่งเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์  และพี่เก่าทำงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 

โรงพยาบาลชุมชน (ประจำอำเภอ)  โรงพยาบาลหนองคาย  กลุ่มงานทันตสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 

รวม  นักวิชาการสาธารณสุข  ที่ได้ทำงานวางแผน  ประสาน  สนับสนุนการทำงานทันตสาธารณสุข

เชื่อมโยงทั้งตำบล  อำเภอ  และจังหวัด

เรียกผู้คนที่มาร่วมประชุมพัฒนาสมรรถนะ  ๒๒ - ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  นี้ว่า

"เครือข่ายนักสร้างเสริมสุขภาพช่องปากจังหวัดหนองคาย"

ทีมวิทยากรกระบวนการ (Facilitator)  จัดกิจกรรมเรียนรู้  ใช้คนของหนองคาย  ๖  คน 

และเชิญนักวิชาการอิสระภายนอก  ดร.ขจิต  ฝอยทอง

^_,^

ทีมเตรียมวัสดุอุปกรณ์  จัดการที่พัก  อาหาร  พาหนะ  อำนวยความสะดวกทั่วไป คือ

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.หนองคาย  พี่แดง  และคุณจิต

เป็นความรู้ฝังลึกอีกแบบหนึ่ง  ที่ต้องได้รับการถ่ายทอดสู่น้องรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้อง

^_,^

ด้วยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  สรุปความคาดหวังอยู่ฝั่งซ้าย 

เมื่อร่วมทำกิจกรรมที่ตั้งใจออกแบบให้เป็นการเรียนรู้ด้วยฐานกาย  ใจ  และสมอง

มิเพียงระดมสมอง  คราวนี้ใช้การระดมจิตใจ (Mind storming)  ด้วย

สิ่งที่ได้เรียนรู้อยูฝั่งขวา  พยายามจับประเด็นใกล้เคียงมาเปรียบเทียบ  ลองอ่านนะคะ

 

 

 


ประเด็น ความคาดหวัง
(BAR : Before Action Review)
สิ่งที่ได้เรียนรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม
(AAR : After Action Review)
๑. เพื่อน รู้จักเพื่อนใหม่ต่างหน่วยงานมากขึ้น แนะนำทำความรู้จักเพื่อนใหม่ 
ได้เห็นหน้าพี่ต่างอำเภอครั้งแรก 
เคยได้ยิน  เห็นชื่อในไลน์ 
ที่ทำงานสายวิชาชีพนี้เหมือนกับเราเพิ่มขึ้น 
จำน้อง  จำชื่อได้มากขึ้น
น่ารักเป็นกันเองทุกคน 
โดยเฉพาะทันตแพทย์
ไม่ถือตัวว่าอายุมากกว่า
พบปะเพื่อนร่วมงาน  ทั้งทันตแพทย์ 
ทันตบุคลากรต่าง ๆ
พบเพื่อนเก่า  หัวหน้าเก่าที่ไม่เจอมานาน 
ได้บรรยากาศอบอุ่นในเพื่อน ๆ
๒. กิจกรรม ไปกับเพื่อน  มีกิจกรรมกลุ่มเยอะ ๆ 
เพื่อสร้างสัมพันธภาพ 
ได้ทำและเรียนรู้เกม  กิจกรรมใหม่ ๆ 
กิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพื่อน
ท่องเที่ยวอย่างมีความรู้
ไม่คิดว่าจะได้มา
ท่องเที่ยวสถานที่สวยงามต่าง ๆ
ถ่ายภาพ  มา Palio , เขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม 
ครั้งแรก
แหล่งธรรมชาติ  อากาศดี  เย็นสบาย  สวยงาม 
ไปเขาใหญ่  ส่องสัตว์  ดูแรด 
ดูพระอาทิตย์ขึ้น  ปะทะลมหนาว
สัมผัส  สูดอากาศดีดี  ชมธรรมชาติ 
บรรยากาศดี  มาเขาใหญ่ตามที่ตั้งใจ
กินอร่อย  จิบชาชิล ๆ กินอร่อย  shopping
คาราโอเกะ ได้ร้องเพลงคาราโอเกะ
วิชาการเบาสบาย  ไม่เครียด 
ไม่หนักเกินไป
สนุกสนาน  มาพร้อมสาระสอดแทรกให้ตลอดเวลา
ปลดปล่อยความเหนื่อยจากการทำงาน
เปลี่ยนบรรยากาศ
คลายความเครียดจากการทำงานประจำ 
ออกนอกเขตโรงพยาบาล 
ออกจากห้องสี่เหลี่ยม
ปั่นจักรยาน ปั่นจักรยานชมสวนดอกไม้
พบสิ่งแปลก  เก็บเห็ด 
เดินทางปลอดภัย การออกเดินทางล้วนเป็นบทเรียน
ความทรงจำของชีวิตเสมอ 
เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่รออยู่ข้างหน้า
๓. แรงบันดาลใจ ได้แรงบันดาลใจในการทำงาน แรงบันดาลใจของเพื่อนคนอื่น 
ในการทำงานจากรุ่นพี่
๔. กำลังใจ มีกำลังใจล้นเหลือในวันใหม่ ๆ เติมพลัง  มีกำลังใจในการทำงานเพิ่มขึ้น 
เกิดประกายไฟแห่งศรัทธาขึ้นในใจ 
ที่จะกลับไปทำงานอีก
๕. ความสุข ทำงานอย่างมีความสุข 
และชีวิตส่วนตัว  ใช้ชีวิตสมดุล
กลับไปทำงานอย่างมีความสุข
คืนความสุขให้ชาวทันตะ
สนุกสนาน สนุกสนานเวลาทำกิจกรรมเล่าเรื่อง 
วาดภาพระบายสี
สนุกสนาน + ความรู้  พอดี
ผ่อนคลาย  พักผ่อน พักผ่อนกับเพื่อนที่รู้ใจ
ประสบการณ์ใหม่  จากเพื่อน ๆ
พี่ทุกคน  รู้จักงานทันตฯ
๖.  วิธีทำงาน ประสบการณ์การทำงาน
ด้านต่าง ๆ  กับต่างพื้นที่
ฝึกประสบการณ์การอยู่ร่วมกับคนอื่น 
เรียนรู้จากหมู่คณะเดินทาง
ความมีระเบียบวินัย  ความอ่อนน้อม 
การแสดงออก
ดูแลสมาชิกที่มาด้วยกัน  ช่วยเหลือกัน 
เตือนเวลาขึ้น - ลงรถ
แนวทางการทำงานชัดเจน แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา 
กลับไปประยุกต์ใช้
ในวันหน้ากับงานของเรา
มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น เข้าประชุมแบบกันเองมาก ๆ 
ได้สันทนาการ  กิจกรรม  วิธีการ 
นำกลับไปใช้เมื่อเป็นวิทยากรได้
วิถีการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  เพิ่มทักษะดีขึ้น
๗. ความคิด เรียนรู้ผู้อื่น  เข้าใจตนเอง ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดี  ให้เกียรติผู้พูด 
การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ  การจับประเด็น
ที่เพื่อนเล่า
เปิดมุมมองชีวิตที่แตกต่างจากเดิม 
เพราะมีหลายกลุ่มอายุ  หลายวัย
เห็นมุมมองและโอกาสในชีวิตที่ต่างไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด มีข้อคิดดี ๆ ทัศนคติหลากหลาย 
ในการทำงาน 
ปรับปรุงตนเอง
ได้แนวคิดใหม่ ๆ ประสบการณ์จากชีวิตเพิ่มเติม  ใช้ในงานของเราได้
ได้ปลดปล่อยความคิด 
ได้แนวคิดแบบใหม่  สิ่งใหม่ 
ข้อคิดจากการเข้าชมงานศิลปะ
ที่  Art museum
๘. การพัฒนาองค์กร ทันตบุคลากรร่วมใจ การใช้สติในการแก้ปัญหา 
หาต้นเหตุของปัญหา 
ไม่ได้เกิดจากใคร

การเคารพกติกา 

เราสามารถไปสู่เป้าหมายได้

โดยไม่โกง

การลองผิดลองถูก 
เราต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ร่วมกัน  ตามบทบาทหน้าที่
ความคิด  จุดมุ่งหวัง 
ค้นหาเป้าหมายในการทำงาน
ของบุคลากรด้านทันตฯ ทุกคน
เรียนรู้จากกิจกรรมคลายปม 
การวางแผนทำงานเป็นทีม 
เป็นขั้นตอน
การระดมสมอง  ทัศนคติ 
ร่วมแรงร่วมใจ 
ยอมรับความคิดเห็นคนอื่น 
การทำงานร่วมกัน
ถ้อยทีถ้อยอาศัย  เป็นผู้นำ - ผู้ตาม
ในสถานการณ์ต่างกัน
การปรับตัวไม่ยึดติด
ความมีน้ำใจ  เสียสละ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  อ่อนโยน 
ห่วงใย  ความน่ารักของทีม 
ความเป็นครอบครัวทันตฯ
ทุกคนร่วมทำกิจกรรม  
บรรลุเป้าหมาย
ได้ความรัก  ความผูกพันที่มีต่อกัน 
และความสามัคคี
๙. การพัฒนาชุมชน ชุมชนน่าอยู่ ได้ทุกอย่างที่คาดไว้
ขอบคุณชาวทันตฯ ทุกคน


ความเห็น (11)

ชัดเจนมากเลยครับ

กำลังจะเขียนเรื่องกิจกรมเพิ่ม

ขอนำไป link ที่บันทึกนะครับ

ขอบคุณมากๆครับ

<p> มีใบไม้..ที่กำลังเปลี่ยนเป็น(สี)ทอง..มาฝาก..เจ้าค่ะ…ด้วยคาระวะ..จาก..ยายธี</p>

เขียนต่อแล้วนะครับ

แต่ยังไม่จบ

ยังไม่ได้เขียนตอนที่ 3 เลยจะรีบกลับมาเขียน

ขอลาพัก 2 วัน

ไปเที่ยว 5555555

https://www.gotoknow.org/posts/579285

ส่ง  บันทึก  อ.ขจิต  ให้พี่น้องชาวทันตฯหนองคาย  อ่านในไลน์ด้วยค่ะ  ^_,^

ขอบคุณมากค่ะคุณ Krutoom  กัลยาณมิตร GTK   อ.ขจิต  มาช่วยเป็นกระบวนกรหลัก  สบายมากค่ะ

สวยจังค่ะคุณยายธี  ศิลปกรรมธรรมชาตินะคะ

แหม  ....  มีหนีเที่ยวด้วย  ๕ ๕ ๕ ๕

รออ่านคร้า

ดีจังเลยกับกิจกรรมน่าชื่นชมเช่นนี้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี