การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยอำพร ทองศรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

ผู้วิจัย อำพร ทองศรี

ปีที่วิจัย 2555

บทคัดย่อ

การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในยุคปัจจุบันต้องค้นคว้าและ

ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากนักการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ การพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน สามารถศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ผู้วิจัยได้วางแผนในการแก้ปัญหาให้ถูกต้องในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จำนวน 42 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 14 แผน ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบสถิติ t – test

ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 85.20 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 83.13

2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6376 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 63.76

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83.13 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์จากประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากอันดับแรก คือการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้นและการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการคิดวิเคราะห์ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้การอ่านจับใจความสำคัญและมีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่ผลงานทางวิชาการความเห็น (0)