รับสมัครอบรม การส่งเสริสุขภาพด้วย กัวซา วันเสาร์ที่ 15 ถึง อาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 (ฟรี)

หรือcopyแบบฟอร์มข้างล่าง ส่งเมลล์ ได้เลยครับ

ใบสมัคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ไทย กัวซา

การส่งเสริมสุขภาพด้วยกัวซา Thai Guasa Training Course

คลินิกวิมุตติเวชการแพทย์แผนไทย วัดราษฎร์บำรุง (วัดปรก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557

ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................

ตำแหน่ง................................หน่วยงาน.................................................

สถานที่ติดต่อ........................................................................

โทรศัพท์.............................. มือถือ.......................................

ลงชื่อ.................................................................

(............................................................)

วันที่ .............../.................../ .............

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน *** กัวซา GUASA***ความเห็น (1)