AfterActionReview(AAR)

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

.......................................................................................................................................................................................

AfterActionReview(AAR)

ความคาดหวังครูที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นักเรียนของครูที่น่ารักทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่บนพื้นฐานของความดีที่ได้อบรมสั่งสอน

ได้เรียนรู้อะไรรู้แล้วคิดอย่างไรและคิดอะไรต่อ

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2552ข้าพเจ้าได้เป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอโนนสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4รายวิชาภาษาไทยนอกจากงานสอนแล้วครูยังได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 นักเรียนห้องนี้เรียน สาย คณิต-ภาษา นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนแล้ว นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องช่วยกันรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่โซนต่างๆที่โรงเรียนกำหนดเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ34 ไร่และนักเรียนม.4/2ได้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดธรรมชาติห้องสมุดนั้นเป็นสถานที่ให้บริการครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงชุมชนเมื่อมีการใช้บริการแล้วหนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆจะอยู่กระจายตามโต๊ะและพื้นห้องสมุดนักเรียนประจำชั้นเห็นสภาพห้องสมุดแล้วนักเรียนไม่อยากทำความสะอาดไม่อยากดูแลรับผิดชอบเมื่อถึงเวลาทำความสะอาด มีนักเรียนบางคน ออกเล่นกีฬาบ้างหรือเดินเล่นภายในบริเวณโรงเรียนใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเลิกจึงค่อยมา เมื่อนักเรียนบางส่วนไม่ทำ ในฐานะครูที่ปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะครูที่ปรึกษามีความคิดว่าทำอย่างไรจะปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องสมุด จึงคิดว่าก่อนที่นักเรียนจะทำครูต้องทำความสะอาดห้องสมุดไปพร้อมๆกับนักเรียนด้วยเป็นประจำทุกวันจนนักเรียนเห็นเป็นประจำทุกวันว่าเมื่อถึงเวลาครูจะช่วยทำความสะอาด ตอนแรกนักเรียนก็มาไม่มากเท่าที่ควร นานวันนักเรียนในห้องก็มาช่วยกันดูแลทำความสะอาดและถึงเวลาคาบแนะแนวครูที่ปรึกษา

วิธีการแก้ไขปัญหากับนักเรียนคือได้แทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะช่วยกันทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครูก็ให้แง่คิดว่า การทำงานทุกย่างในโรงเรียนของเรานั้นฝึกให้นักเรียนของครูนั้นมีความอดทนความรับผิดชอบและถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีความตั้งใจเอาใจใส่ในเรื่องนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จคนเรานั้นจะประสบความสำเร็จได้จะต้องใช้เวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองและนักเรียนทุคนเริ่มรู้และเข้าใจเด็กเหล่านี้ก็ช่วยงานครูที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเวลาผ่านไป3 ปี

สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลสะท้อนกลับมาหาครูคือ นักเรียนบางคนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยบางคนไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและรับราชการ เมื่อนักเรียนมาหาครูก็ได้กล่าวคำนี้ว่า เขาได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพที่ถนัด ไม่เอาเปรียบสังคม และทุกวันนี้เขาประกอบอาชีพมีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวและมีความสุขกับการทำงานถึงแม้งานจะหนักแค่ไหนก็ตาม

ในฐานะที่ยังดูแลนักเรียนก็จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่อบรมสั่งสอนนักเรียนต่อไปให้ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)