เรียนรู้ไปกับวัยประถม


ใช้เวลาเตรียมตัวพอสมควร ในการเข้าร่วมประชุมทันตบุคลากรทั้งจังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องรวมน้ำใจ ๕๐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (สสจ.หนองคาย)

เป็นทั้งการประชุมสรุปผลงานปี ๒๕๕๗ นำเสนอผลงาน R2R (Routine to Research) ด้านช่องปากที่น่าสนใจจากทันตบุคลากร

และได้รับการติดต่อให้ไป Show & share เรื่อง บันได้ ๕ ขั้น เพื่อลูกหลานฟันดีที่สระใคร

ต่อยอดจากทีมตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร ไปนำเสนอผลงานที่นครพนม (๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗)

เรื่อง การสร้างเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี
^_,^

.

แถมภาคบ่าย   เมื่อคุณหมอล่าเสนอทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนาสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๘ แล้ว

ต้องช่วยกันเป็นเป็นวิทยากรกระบวนการ   วางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  

ลงลึกถึงกิจกรรมสำคัญที่จะทำไปในแนวทางเดียวกัน

ให้เกิดพลังพอที่จะเอาชนะภาวะคุกคาม และปิดจุดอ่อนภายในองค์กรเราเอง

อ่ะ .... สู้ ๆ

^_,^

.

ฟังตัวอย่างงาน R2R รางวัลชมเชยจาก สสจ.หนองคาย

คุณนก รุ่งลดา ศรีพระจันทร์   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย

ใช้กระบวนการ AIC (Appreciate - Influence - Control)  ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.๔ - ๖    ผู้ปกครอง และครู  

โรงเรียนหินโงมวิทยา

วางแผนร่วมกัน จนได้กิจกรรมที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพช่องปากไปถึงภาพที่ฝันไว้ร่วมกัน

มีทั้งกิจกรรมเด็กทำเอง   ทำร่วมกับทีมหมอฟัน  และผู้ปกครองทำด้วย .... ติดตามการแปรงฟันก่อนนอน

ออกแบบงานวิจัยได้ดี   วัดผลเชิงปริมาณได้ชัดเจน ก่อนและหลัง Intervention   ที่ใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย

มากไปกว่านั้น นอกจากตัวผู้วิจัยแล้ว  

เป็นการพัฒนาสมรรถนะทีมทันตบุคลากรอำเภอเมืองหนองคาย ที่ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในวันประชุมแบบ AIC

^_,^

.

เรื่องที่สอง พี่นิลวรรณ รพ.สต.โพธิ์ชัย อำเภอเมืองเช่นกัน เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่น่ารักมาก

ใช้ความรู้เดิมที่เคยอบรมด้านแพทย์แผนไทย ทำน้ำยาบ้วนปากจากใบฝรั่ง

เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน หันมาเอาใจใส่สุขภาพช่องปากตนเอง ละเอียดละออมากขึ้น

แน่นอน ทั้งตัวทันตาภิบาลเอง (พี่นง) ที่ร่วมเป็นทีมวิจัย 

เป็นบุคคลสำคัญที่ดำเนินเรื่องการเติมสิ่งที่ต้องปรับพฤติกรรม ด้านการแปรงฟัน อาหาร และให้บริการทันตกรรม

แม้ผลระยะสั้นจะยังไม่ชัดเจนถึงขั้นบอกได้ว่า   ช่วยทำให้สุขภาพช่องปากกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน

หากยังไม่ทิ้ง   ติดตามต่ออีกสักระยะ  สิ่งดี ๆ งอกงามแน่นอนที่ รพ.สต.โพธิ์ชัย

^_,^

.

ได้เวลา Show & share ๓๐ นาที Poster ๔ แผ่น และ Powerpoint ๒๕ แผ่น

เอกสาร ๒ ชุด

๑) สรุปการเสวนาแกนนำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข

    เรื่อง เครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๗ หน้า

๒) การสร้างเครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดีตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

    ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ จำนวน ๕ หน้า

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายอีก ๒ ตั้งใหญ่ ๆ .... จัดเต็ม

.

ประเด็นสำคัญที่อยากบอกน้องรุ่นใหม่ในห้องประชุม คือ

ความสำเร็จของชุมชนลูกหลานฟันดี

๑. เริ่มเล็ก จากหมู่บ้านสมัครใจ

๒. แกนนำทีมชุมชน คือ บุคคลสำคัญ (Key informants)

๓. ใช้การเสวนา ("โสเหล่") และทุกโอกาส แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความเชื่อกับทีมหมอฟัน (ทีมสาธารณสุข)

๔. ความคิด ความเชื่อ ที่ปรับเปลี่ยนไป แสดงออกเป็นกิจวัตรของตนเอง

๕. เพิ่มความมั่นใจในสิ่งที่พูดออกมา บ่อยครั้ง ซ้ำ ๆ จนเป็นธรรมดา

๖. จนสอดคล้องกับความคิด ความเชื่อของผู้ปกครอง

๗. แสดงออกเป็นทักษะในการดูแลความสะอาดปากและฟัน

๘. เป็นกิจวัตรประจำวันที่ดูแลเอาใจใส่เด็กสม่ำเสมอ

๙. รู้ว่าอาจขัดใจเด็กวันนี้ แต่เพื่อสร้างวินัยที่ถูกต้อง ผลดีจะเกิดวันหน้า

^_,^

.

บันได ๕ ขั้น เพื่อลูกหลานฟันดี    เป็นผลจากการประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

บทเรียนนี้ ยังเป็นการประเมินผลแบบเสริมพลังด้วย (Empowerment)   คือ

๑. ต้นทุนทางสังคม เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผลงานสำเร็จ เกิดจาก

 ๑.๑ ความสัมพันธ์ที่ดีของทีมหมอกับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้นำชุมชน

 ๑.๒ ความสามัคคีของชุมชน และมีผู้นำที่สนใจ

๒. ผลการค้นหาสิ่งดีดี ที่มีในชุมชน

 ๒.๑ ชุมชนมีความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นอย่างดี  

 ๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องพูดให้ความรู้ทุกครั้ง

 ๒.๓ วิเคราะห์ ผสมผสานให้เหมาะสม กลมกล่อมกับความคิด ความเชื่อเดิม

 ๒.๔ ต่อยอดและทำกิจกรรม โดยสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง

 ๒.๕ พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งด้านสุขภาพได้

๓. การก่อรูปเห็นโครงสร้างการทำงานเป็นทีมของแกนนำชุมชนชัดเจนขึ้น   

     ผ่านการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง    โดยมีความรักต่อเด็กเป็นศูนย์กลาง

๔. การสื่อสารของ อสม. เป็นพื้นฐานของ

 ๔.๑ สมรรถนะด้านการดูแลช่องปากเด็กของ อสม.และผู้ปกครอง

 ๔.๒ การลงมือปฏิบัติจริงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการขับเเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดในชุมชน

 ๔.๓ ค่อย ๆ เปลี่ยนบรรทัดฐานของชุมชน ด้านแปรงฟันให้ลูกหลานตั้งแต่ซี่แรก

 ๔.๔ ยืดช่วงเวลาการแปรงฟันให้ลูกหลานออกไป 

๕. การพัฒนาสมรรถนะของทีมหมอฟัน สิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้

 ๕.๑ การปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ขั้นออกแบบโครงการ

 ๕.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทีมแกนนำชุมชนและผู้ปกครอง

 ๕.๓ การพัฒนากิจกรรมของชุมชน โดยชุมชน

 ๕.๔ การเพิ่มทักษะส่วนบุคคล

 ๕.๕ การสร้างกระแส (ไม่ใช่ไฟไหม้ฟาง) .... วงกว้าง ต่อเนื่อง

 ๕.๖ กระบวนการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและเสริมพลัง

 ๕.๗ การพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

^_,^

.

จบการนำเสนอ คุณหมอล่าประเมินว่า น่าจะสร้างแรงบันดาลใจได้พอสมควร

ฟังคุณหมอเฟิร์นและคุณหมอล่าสรุปผลงานทันตสาธารณสุขด้านต่าง ๆ

ผลการทำงานในกลุ่มเด็ก ๐ - ๕ ปี ค่อนข้างดีมากแล้ว   กระบวนการทำงานเดิมน่าจะพอแล้ว

ปัญหาหนักตกที่เด็กวัยประถมศึกษา   วัดที่จบประถมศึกษาปีที่ ๖   มีเด็กฟันผุเกิน ๖๐ % 

พระเจ้า !!!! ช่วยด้วย

^_,^

.

และแล้วการประชุมภาคเช้า เปรียบเป็น Input สำหรับประยุกต์ใช้ภาคบ่าย

พอฟังคุณหมอล่าเกริ่นทิศทางแผนพัฒนาสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๘ จบ

ได้เวลาใช้เทคนิค World cafe  ยกน้ำมะพร้าวเข้ามาจิบแทนกาแฟ

เราจะเรียนรู้ร่วมกันไปเหมือนกระชากวัยว่าเป็นเด็กประถมฯ

เพื่อระดมความคิดและจิตใจ   ให้เด็กประถมฯ  ฟันดีขึ้น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

พอก่อนนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

^_,^

หลับฝันและฟันดี

คืนนี้   อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะคะ

^_,^ความเห็น (14)

ร่วมแรงร่วมใจ   จริงจัง  จริงใจ  อะไร ๆ  ก็สวยงามจ้ะ


เย้ๆๆๆ คุณหมอ เก่งจังเลย... เยี่ยม ๆๆๆๆ

ร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะคุณมะเดื่อ  ทั้งครู  หมอ  ผู้ปกครอง  และตัวเด็กเอง   ^_,^

เดี๋ยวช่วยกันทำให้เด็กฟันดี  คุณหมอจึงจะเก่งนะคะท่าน ผอ. 

ที่สำคัญคุณครูก็เก่งด้วยกันค่ะ  จึงจะรอด  อิ อิ

ชอบใจกระบวนการ 5 ขั้น

ถ้าทำกิจกรรมที่สัมพันธ์กับโรงเรียนหรือชุมชน

ชวนบ้างนะครับ

แต่ต้องบอกล่วงหน้า 1 วัน

ขอบคุณมากๆสำหรับบันทึกดีๆครับ

-สวัสดีครับพี่หมอฟัน

-ตามมาอ่านและให้กำลังใจคนทำงานครับ

-ทำงานแบบนี้แล้ว..สรุป..ผล..เป๊ะ!!!

-รอติดตามตอนต่อไปครับ

-อ้อ..ชวนไปร่วม"สืบราก..สานเหง้า..ประเพณี"กับ"ครอบครัวเล็ก ๆ ของผมครับ..อิๆ 

อ้าว !!!! ว่าจะชวน อ.ขจิตไปเขาใหญ่ แต่ไม่ใช่โรงเรียนหรือชุมชน

เป็นสาว ๆ หนุ่ม ๆ ทันตบุคลากรจังหวัดหนองคาย อิ อิ ^_,^

ครอบครัวเล็ก ๆ ของคุณน้องเพชรฯ น่ารักมาก ๆ เดี๋ยวตามไปอ่านค่ะ เห็นชื่อบันทึกแล้ว ^_,^

ชอบบันทึกนี้ค่ะ

ชอบ ๙ ประเด็นที่บอกแก่น้องๆ คนทำงานรุ่นใหม่ อ่านแล้วมีไฟอยากทำงานในชุมชนค่ะ

ชอบบันได ๕ ขั้น ได้เห็นกระบวนการทำงานชัดเจนที่จะนำไปสู่เป้าหมาย รออ่านบันทึกรายงานผลการดำเนินงานไปเรื่อยๆ นะคะ

ขอบคุณนะคะน้อง

ส่งเมล์ของที่ต้องการอยากได้ผ่าน gotoknow ไปครับ

ขอบคุณมากๆครับ


ดีใจจะได้ไปเขาใหญ่


เอางานที่เคยทำกับทันตฯ มาฝาก เผื่อมีหมอสนใจ

ทีมทันตกรรม ธรรมศาสตร์

https://www.gotoknow.org/posts/321061

https://www.gotoknow.org/posts/322589

ทันตกรรมกรมอนามัย

https://www.gotoknow.org/posts/278415

https://www.gotoknow.org/posts/278606

https://www.gotoknow.org/posts/279108

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

https://www.gotoknow.org/posts/571003

ฟันดี จิตอาสา

https://www.gotoknow.org/posts/401137

งานสาธารณสุขลำปาง

https://www.gotoknow.org/posts/440397

ช่องปากผู้สูงอายุ

https://www.gotoknow.org/posts/260807

https://www.gotoknow.org/posts/261155

ขอบคุณมากๆครับ

 เด็กฟันผุเกิน ๖๐ % อ่านแล้วก็ใจหาย

พระเจ้า !!!....คงช่วยไม่ได้

ผมว่าคุณหมอน่าจะช่วยได้มากกว่าพระเจ้า

...คืนนี้คงต้องขยันแปรงฟันเป็นพิเศษซะหน่อย... ^_^

ขอบคุณพี่  Nui  มาก ๆ ค่ะ   ที่อ่านและ comments  ไ้ด้แง่คิดดี ๆ เสมอ  ^_,^

อ.ขจิต  ขวัญใจสาวหนุ่มชาวทันตฯ นะคะ

หมอฟัน  ผู้ปกครอง  โรงเรียน  และตัวเด็กเองต้องลงมือทำเอง  และช่วยกันค่ะ

ทิศทางความร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ระหว่างสาธารณสุขและกระทรวงครูนี่ละคะคุณลุงชาติ ....  ปัจจัยสำคัญ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี