งานเขียนของ อ.แหววเกี่ยวกับ "บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน" และ "คนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน"

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รวมงานเขียนของ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ว่าด้วยคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิง หรือบุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร

ตลอดจนคนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑.ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนสำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ : เป้าหมายคือใคร ? , บทความอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ,เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘, นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=154&d_id=147

๒.กรณีศึกษานางสาวคำเอ้ย นายใส่ (ตอนที่ ๑) : เธอมีเลขประจำตัวบุคคล ๑๓ หลักขึ้นต้นด้วยเลข ๐ แล้วยัง ? เธอได้มาซึ่งบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนแล้วยัง ?,งานเขียนเพื่อโครงการ “คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พายัพ และ Unicef, เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-maeai-study/255419

๓.บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : คือใคร ? มีสิทธิแค่ไหนในประเทศไทย ?, บทความเพื่อตอบคำถามคนไร้สถานะทางกฎหมาย, เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/people-management/314147

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=482&d_id=481

๔.ถ้าบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหาย...เจ้าของบัตรควรจะต้องทำอย่างไร ?,ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-bkklegalclinic/361950

http://www.facebook.com/note.php?saved&&suggest&note_id=427471873833

๕.ตอบคุณง๊องแง๊งเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยโดยการสมรสของชายต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน, บันทึกเพื่อตอบคำถามประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย, เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔, และปรับปรุงล่าสุดวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔

http://www.gotoknow.org/ask/archanwell/14720

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=560&d_id=559

๖.ตอบคุณ tom เรื่องสิทธิในคุณภาพชีวิตของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียน, บันทึกเพื่อตอบคำถามประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย, เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๓๔ น.

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=559&d_id=558

๗.พบบุคคลที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก : ทำอย่างไรดี ?? : ตอบคุณภาวินีเรื่องการให้คำปรึกษาคนไร้รัฐโดยสิ้นเชิงภายใต้กฎหมายไทย, เริ่มเขียนเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/478165

๘.ตอบคุณกานต์เรื่องสิทธิในเอกสารเดินทางข้ามชาติของคนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน, บันทึกความเห็นทางกฎหมายเพื่อตอบคำถามของประชาชนเรื่องการจัดการประชากร, เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/525974

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10151549755133834

๙.ตอบคุณน้องเปิ้ล คนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : ถือบัตรเลขศูนย์ - เรียนมหาลัยได้ไหม ? สมรสตามกม.ได้ไหม ? ขอสัญชาติไทยได้ไหม ?,ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/537874

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10200137342976651

๑๐.ตอบคุณปูเป้ คนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : ถือบัตรเลขศูนย์ - ขอสัญชาติไทยได้ไหม ?,ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/537881

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10200137700065578

๑๑.ตอบคุณปูเป้ คนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน : ถือบัตรเลขศูนย์ - ขอสัญชาติไทยได้ไหม ?,ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมายของประชาชนที่ถามมา, เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

http://www.gotoknow.org/posts/537881

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10200137700065578

๑๒.คนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรมีสิทธิร้องขอทำงานดังเช่นคนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่ ?, เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/329866

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152351807998834

๑๓.คนถือบัตรบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรมีสิทธิร้องขอทำงานดังเช่นคนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือไม่ ?, เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

http://www.gotoknow.org/posts/329866

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152351807998834

๑๔.กรณีศึกษา “น้องนิค” นายนิวัฒน์ จันทร์คำ : ความเป็น“คนไร้รัฐ” หรือ “บุคคลที่ไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร”, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคฤดูร้อน, เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗, ซึ่งปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗

https://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=10152642480938834

http://www.gotoknow.org/posts/574742

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Managementความเห็น (1)

ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ มีวิธีใหนที่จะขอสัญชาติไทยได้บ้างครับผมและน้องชายอีกคนเกิดในประเทศไทยครับ ตอนนั้นพ่อและแม่ ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันให้กรมป่าไม้(ให้หลวง) คือแบบว่าอยู่ตามเขาตามป่าน่ะครับ งานเกี่ยวกับทำทางหนีไฟป่า และคอยดับไฟป่าครับ และอื่นๆอีกมากมาย ผมเกิดในป่าตามแค้มที่พักคนงาน สมัยนั้นพ่อแม่ไม่ได้ไปเกิดที่โรงพยาบาล ครั้งนั้นพ่อแม่ทำบัตรที่ชาวบ้านเรียกว่าเขียวขอบแดง ที่ขึ้นต้นด้วยเลข6ครับ พ่อแม่ไม่ได้เอาผมและน้องทำด้วยเพราะทางทะเบียนที่มาสำรวจ บอกว่าไม่ต้องเอาเด็กเข้าทำด้วยเลยไม่ได้ทำครับ บัตรพ่อและแม่ของผมทำที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ สมัยนั้นไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรครับเพราะไม่ได้ทำกับพ่อแม่ แต่ณ ตอนนี้ผมและน้องถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ขึ่นต้นด้วยเลข0 มีชื่อในทะเบียนราษฎรไทย 11/07/2551 ที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขอความกรุณาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับ