ความประพฤติงามคือรากฐานของนิสัย

27/05/2557

กิริยามารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็นเรื่องสำคัญมากในการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนการแสดงมารยาทที่ดีแสดงแดงถึงการถูกสั่งสอนมาจากครอบครัวที่ดีไม่ว่าครอบครัวนั้นจะจะรวยหรือจน ในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักเรียนเป็นสิ่งที่ครูทุกคนในโรงเรียนต้องให้ความสนใจและดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดส่วนมากนักเรียนจะใช้เวลาอยู่โรงเรียนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราควรใช้โอกาสนี้ศึกษานิสัยและพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนให้ละเอียด เพราะเมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ครูสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้หมายความถึงนักเรียนอย่างเดียวพฤติกรรมของครูก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะครูคือแบบอย่างของนักเรียนการแสดงออกที่ดีนั้นทำให้นักเรียนเห็นตัวอย่างที่ดีและจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)