วิเคราะห์บทร้อยกรอง ค่านิยม ๑๒ ประการ

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วิเคราะห์บทร้อยกรอง ค่านิยม ๑๒ ประการ


ท่านนายกฯอยากจะให้นักเรียนท่องอาขยานบทร้อยกรองนี้

หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส
สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

ผมสนับสนุนเต็มทีเรื่องให้เด็กท่องอาขยานครับ
เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีบทร้อยกรองในหัวเลย
แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำประพันธ์เล็กน้อยครับ


ผมมีข้อสังเกตดังนี้
๑.ข้อความนี้แต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใด ดูคล้ายกลอนสุภาพ
๒. ถ้าเป็นกลอนสุภาพ จะมีสัมผัสนอกผิดอยู่ ๒ แห่ง คือ
(ก)ษัตริย์-สัตย์ พยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน สัมผัสนอกกันไม่ได้
ดำรัส-ขาด สระอะกับสระอา สระเสียงสั้นกับยาว สัมผัสกันไม่ได้
ตามฉันทลักษณ์ กลอนสุภาพ ถ้าแต่งประกวดกรรมการเข้มงวดเรื่องนี้มากครับ
๓. ถ้าเป็นสัมผัสใน ๒ วรรคนี้มีปัญหาครับ
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้าปฏิบัติ ตามพระราชดำรัส
คือ วินัย หมาย ไทย
(ปฏิ)บัติ ราช (ดำ)รัส
เป็นพวกสัมผัสเลือนครับและคล้ายๆพวกแย่งสัมผัส
๔.ใช้คำว่า ไม่ขาด บ่อยไปนิด
๕. ใช้เสียงสระ "ไอ" สัมผัสนอก บ่อย และมีคำว่า ได้ กับ ใจ ๒ รอบ ควรหลากคำอื่นบ้าง
๖. ถ้าข้อความนี้เป็นเนื้อเพลง สิ่งที่กล่าวมาถือว่าไม่ใช่ข้อสังเกต เพราะเนื้อเพลงแต่งได้อย่างนี้ นับว่าเพราะทีเดียว เพราะเพลงวัยรุ่นสมัยนี้ แทบไม่มีสัมผัสเลย

โดยรวมผมชื่นชมผู้แต่งครับที่เรียงร้อยจากค่านิยม ๑๒ ประการมาเป็นร้อยกรองได้อย่างไพเราะ ผมก็เคยแต่งแบบนี้แต่ผมแต่งเป็นเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้ท่านนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ ครับ แต่งเป็นเพลง มันกดดันน้อยกว่าแต่งเป็นบทกลอนยิ่งเป็นบทอาขยานยิ่งต้องระวังเพราะจะเป็นแบบอย่างนำไปอ้างอิงต่อไปครับ แต่ถ้าแต่งเป็นเพลงร้องนับว่าเป็นเพลงที่เพราะและช่วยให้จำค่านิยม ๑๒ ประการได้ดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (2)

อาจารย์ ครับ ที่โรงเรียน ผมให้เด็กร้องเป็นเพลงแล้ว โดยใช้ดนตรี จากเพลงมาร์ชของโรงเรียน ลงจังหวะพอดี  เด็กให้ความสนใจใคร่ร้อง ทำให้ลบภาพความรู้สึกที่มีต่อฉันทลักษณ์ไปได้เยอะ เอาไว้มีโอกาสจะเผยแพร่ในโกทูโนว์นี้ครับ

เขียนเมื่อ 

ดีครับ ขอบคุณครับที่แวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้