พี่หน่อยได้ลาพักร้อน และตะลุยเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม + ทดสอบการใช้งานโปรแกรมวินิจฉัยโรค) ตามสถานีอนามัยต่างๆในจังหวัดมหาสารคาม

ซึ่ง 8 พ.ย.2549 เหลือเพียง 5 สถานีอนามัยเท่านั้น ก็จะเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อย


หลังจากนั้นจะถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลครับ