เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เช้าวันนี้ทีมผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการ จะมีการปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทาง "การบริการวิชาการ" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ซึ่งเป็นการน้อมรับพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญาในการส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนินชีวิตให้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง และ มีการเชื่อมโยงในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ในเบื้องต้น ศูนย์บริการวิชาการได้ประสานงานไปที่ มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น หรือ ศูนย์ค้ำคูณ ซึ่ง อาจาย์หมออภิสิทธิ์ และ อาจารย์หมอทานทิพย์ เป็นแกนหลัก (คลิก) และ มีหมู่บ้านคำปลาหลาย(คลิก) เป็นแหล่งเรียนรู้ (คลิก)

 เรียนพวกเราชาว "มอดินแดง" เสนอความคิดเห็นด้านการบริการวิชาการ เพื่อน้อมรับพระราชดำริ ครับ

JJ