ผลการประกวดหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่น

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้แก่... สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน สถานีอนามัยบ้านคลองใหญ่ และศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม

     จากการที่คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ออกพื้นที่เพื่อทำการประเมินหน่วยงานสาธารณสุข ในจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2548 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ปรากฎผลการประกวดหน่วยงานสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด โดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นสถานีอนามัยดีเด่น และศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่น ดังนี้
         ประเภทสำนักงานสาธารณสุขดีเด่น ได้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัยสน
         ประเภทสถานีอนามัยดีเด่น ได้แก่สถานีอนามัยบ้านคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด
         ประเภทศูนย์สุขภาพชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์สุขภาพชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านควนปอม อำเภอป่าบอน
     ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้ (มีทุกปี) ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เข้ามารับบริการ รวมถึงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  (แต่ข่าวล่ามาด่วน เหมือนกัน ท่านสาธารณสุขอำเภอก็ย้ายสลับกันก่อนหน้านี้ เนื่องจากครบวาระเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ฮา…) และต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับ เยี่ยมจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)